Schoonebeek, 20 oktober 1995

 

 

Geachte familie, lezers, etc.,

 

Na de uitgifte van ons eerste en tweede boek in mei van 1994 en oktober j.l. over de families "Kleyne cq Kleine" uit  Hoogeveen, dan nu de "afstammelingen van Reynder Kleyne" in boekvorm.

Velen onder U zullen zeggen: "Eindelijk". Toch is dit nog vrij snel gegaan gezien naar anderen die veel minder tijd hieraan kunnen besteden dan wij hebben gedaan.

Ook al vanwege het feit dat wij, hoe meer wij terug in de tijd zochten, des te duidelijker het ons werd dat er niet slechts één familie Kleine bestond, doch meerdere. Uiteindelijk zijn wij beland bij drie families, die min of meer de "achternaam" of "toevoegsel" van "Kleyne cq Kleine" droegen.

Naast de stamvader "Reynder Kleyne" van de familie die in dit boek word behandeld, zijn dat "Hendrick Kleyne" (uitgegeven in 1994) en "Frerick Berents" (uitgegeven in 1995). Van enigerlei familieverband tussen deze drie fami­lies is door ons tot op heden geen bewijs gevonden.

Wij hebben hier Reynder Wolters als "Stamvader" gekozen, daar wij er tot nu toe niet achter zijn gekomen waar hij vandaan kwam en dus ook niets omtrent zijn ouders kunnen vermelden dan dat zijn vaders naam Wolter was.

Ook in deze uitgave geen schokkende en hoogdravende verhalen, wij hebben daar ook niet zo zeer naar gezocht, wat wij tegen kwamen is door ons uiteraard wel genoteerd. Ons onderzoek gaat meer over naar wie van wie afstamde en met wie hij of zij wel verder door het leven ging, kinderen kreeg enz. Wij hebben een algemeen beeld gevormd met een zo exact mogelijk gegeven over de nakomelingen, er zullen heus wel enige vraagtekens blijven. Ook zijn er misschien wel mensen die het dit keer ook niet altijd met ons eens zullen zijn, het zij zo!

Wij hebben ook deze maal niet met de natte vinger gewerkt, diverse gegevens zijn met anderen vergeleken en hier en daar wat bijgeschaafd, mocht het tegendeel blijken.

Ook dit keer zijn niet al te veel bijzaken vermeld, dit i.v.m. de kosten, hoe meer bladen hoe hoger de kosten, het moest ook redelijk betaalbaar blijven.

Mochten er echter nog vragen zijn, dan zal ik uiteraard proberen daar een antwoord op te geven. Ik heb veel gegevens thuis die ik vanwege de financiële beperking in dit boek niet kwijt kon, maar die wel door ons verzameld zijn. Dan denk ik o.a. aan nadere gegevens over de aangehuwde families, zoals: de Booij's, Nijboer, Schonewille, Snijder, Stuifzand, Eshuis, Kroe(s)zen, (S)Zwart, Reinders, enz.

 

Over deze laatste, de familie "Reinders" wil ik nog een apart boekje uitgeven, dat betreft alleen die lijn die voortkomt uit deze familie van "Reynder Kleyne". Het zal U opvallen dat ik de nakomelingen van zijn achter-kleinzoon Jan Reynders Kleyne en Geesje Alberts Wemmenhove afbreek. Dat doe ik omdat de familie dan door het leven gaat als "Reinders".

 

Ook de gegevens over de beide andere families Kleine die diverse malen elkanders pad kruisten, zijn bij mij uiteraard bekend.

Tevens kunt U zelf natuurlijk altijd terecht bij één van de onderstaande Archieven voor aanvullende gegevens betreffende uw respectievelijke voorouders.

 

In februari 1990 zijn mijn vader en ik gestart in het gemeentelijk archief te Hoogeveen, vanaf toen elke week één volle dag archiefwerk naast Hoogeveen ook de gemeenten Amsterdam, Assen, Avereest, Beilen, Coevorden Dalen, Diepenveen, Deven­ter, Doesburg, Emmen, Gramsbergen, Hardenberg, Meppel, Nieuw-Leusen, Odoorn, Ommen, Oosterhesselen, Roden, Ruinen, Ruinerwold,  Sleen, Staphorst, Vriezenveen, Westerbork, Zutphen, Zuidwolde, Zweeloo en Zwolle en ook de Rijksarchieven in Drenthe (Assen), in Groningen (Groningen), Overijssel (Zwolle) en in Gelderland (Arnhem). Al met al een hele klus!

Daarnaast hebben wij vele kerkhoven afgelopen in Drenthe, Overijssel en de Achterhoek.

 

Ook hebben wij veel andere familie uitgaven zoals Stambomen en Kwartierstaten en Genealogiën gelezen en daarnaast ook de hulp en steun gehad van mede onderzoekers, vooral in Hoogeveen.

De namen van deze mensen heb ik reeds in het eerste boek genoemd, wel wil ik hun nogmaals bedanken voor hun support en steun.

Ook hier past weer een woord van dank aan de heer Wim Standaard als archivaris van het gem. archief in Hoogeveen voor zijn hulp in diverse zaken op dit boek betrekking hebbende.

 

Deze keer ook weer dank aan mijn broer voor zijn inzet ter verfraaiïng van de indeling van zowel dit- als de vorige boeken, ook de ontwerpen op het omslag zijn van hem.

 

 

Wij wensen U veel snuffelplezier naar uw voorouders,

 

 

 

 

 

 

David en Piet Kleine.


De geschiedenis van Hoogeveen

 

    Indien men de geschiedenis van Hoogeveen wil vertellen, kan men daarbij niet putten uit rijke historische bronnen, zoals die bekend zijn van de Drentse zanddorpen, hetzij aan de hand van geschriften of overleveringen, hetzij door de plaats gehad hebbende bodemvondsten.

    Het oudste, voor zover bekende, historische gegeven, is van 1275, toen de Drost van Coevorden aan de heer Van Echten het volgende recht verleende.

    "Allen degenen die dit instrument zullen inzien wenscht Hendrikus Ridder van Borculo en Burggraaf van Coevorden voor altoos heyl opdat die zaken welke in der tijd geschiedden door tijdsverloop niet zouden worden vernietigd of vervallen, daarom pleegt men dezelve in geschrifte te brengen van daar is het, dat wij allen en een iegelijk kennelijk hebben willen doen zijn dat wij aan Roelof zoon van den heer Folker Ridder van Echten onzen bloedverwant in eeuwigen eigendom hebben overgedragen onze grove en smalle tienden gelegen in Echtens veen en in Zuidwolde na Zutphens en Egten/ uitgezonderd de tienden welke de Freule Sophia en de Freule Hildeburget de Echten aldaar hebben of bezitten.

En opdat dit getransporteerde voornoemden Roelof en zijne erfgenamen en enen heden een onherroepelijken eigendom ver blijve hebben wij dit instrument door het afdrukken van onze zegel doen bekragtigen.

    Gedaan in het jaar duizend tweehonderd vijf en zeventig te Coevorden op de Burgt op Philippi en Jacobidag".

    Wellicht heeft de Drost dit gedaan, omdat hij om de een of andere reden verzekerd wilde zijn van de steun van deze edelman.

    De eerste paar eeuwen nadat bedoeld recht was verleend veranderde in feite aan dit gebied niets. Voordien zal het misschien nog wel sporadisch gediend hebben als jachtgebied van de Drost, nadien werd dit het van de heer Van Echten. Dit hoogveengebied was behoorlijk uitgestrekt, het omvatte behalve de oppervlakte van de gemeente Hoogeveen (thans 6269 ha groot) ook nog stroken van de gemeenten Ruinen, Beilen, Westerbork, Oosterhesselen, Dalen, Coevorden, Gramsbergen, Hardenberg en Zuidwolde. Tegen het zandgebied aan zullen hier en daar mogelijk enige plaggenhutten hebben gestaan, maar verder zal van bewoning geen sprake zijn geweest, daar bij het ontbreken van enigerlei afwatering de bodem het overgrote deel van het jaar moerassig moet zijn geweest. Zelfs had men er in elk geval een groot meer, het zgn. Riegmeer, doch het is mogelijk, dat er zelfs twee of meer meren zijn geweest. Het Riegmeer heeft immers gelegen ten zuiden van het huidige dorp Hollandscheveld, maar het complex tussen de Kerkhoflaan en de Coevorderstraatweg, dus ten noord-oosten van genoemd dorp staat nu nog steeds bekend onder de naam van " 't Meer". Aan de Coevorderstraatweg vindt men zelfs op een afzonderlijk stukje gemeente­grond een boom geplant, de zgn. Meerboom, die in het verleden wellicht als oriëntatiepunt van betekenis is geweest. Dat er meer dan één meer is geweest (meerdere meren kunnen onderling wel met elkaar in verbinding hebben gestaan) wordt aannemelijker indien men mag veronderstellen, dat er door het veen over zandstroken primitieve wegen hebben gelopen, zoals de Riegshoogtendijk, die in oude stukken wordt aangeduid als De Rygte en, de Kerkhoflaan. Hoewel deze wegen slechts een beperkt gedeelte van het jaar begaanbaar zullen zijn geweest, hebben zij wellicht gediend voor de bewoners van de omliggende dorpen om daarover naar het turfveld te gaan of om de jachtliefhebbers uit Coevorden en huize Echten dieper tot het veen toe te laten. Helaas moet het bij veronderstellingen blijven, want bewijzen ontbreken. Het kan zijn, dat er in het verleden legerafdelingen zijn doorgetrokken, maar aannemelijk is dit niet. Ook deze eenheden zullen bij voorkeur de wegen hebben genomen, die de zanddorpen met elkaar verbonden, enerzijds om de betere staat, anderzijds om bij een gebruikelijke plundering niet met lege handen verder te moeten.

    Veel belang had men dus niet bij het veengebied, er waren immers dichtbij de zanddorpen wel veentjes, waaruit turf kon worden verkregen en meerdere behoefte bestond er niet. Wie zou het trouwens hebben moeten doen, de landbouwers uit de omliggende dorpen en gehuchten hadden de handen wel vol om hun boerderijen te bewerken.

    Maar in 1625 is het ogenblik gekomen, dat aan de ongereptheid van dit veengebied een einde wordt gemaakt. De heer Rudolf van Echten, lid van de Staten van Drenthe, die in het westen van het land zijn ogen de kost had gegeven en die bovendien bleek te beschikken over een voor die dagen gedurfde ondernemingsgeest, kwam op de gedachte om dit gebied productief te maken. Het westen van het land had gebrek aan turf en die kon hij in voldoende mate verkrijgen, mits, en daar zat het grootste probleem, het product kon worden vervoerd. Maar ook hiervoor wist hij raad. De Echtenerstroom, in de bovenloop beter bekend als het Oude Diepje, liep immers reeds tot Meppel. Indien dit stroompje kon worden gekanaliseerd was men praktisch klaar. De heer van Echten stelde zich in verbinding met de Markegenoten van Steenbergen en Ten Arlo en verkreeg van hen de rechten, die hij nodig had. {Deze laatsten verkochten aan Van Echten grote stukken veen, namenlijk een stuk van 200 bij 100 roeden (een Drentse roede was 8,4707 m) in het zogenaamde Westerveen (langs het oude Diep) en al het veen in het zogenaamde Oosterveen, dat gelegen was ten oosten van een lijn vanaf de Pesser Marke zuidoostwaarts door het Riegmeer. Roelof van Echten verplichte zich een "schipvaert" aan te leggen voor de afvoer van turf, ook ten dienste van Steenbergen en Ten Arlo. Het veengebied dat Van Echten hier verwerft, omvat het grootste deel van de huidige gemeente Hoogeveen} Op 20 december 1625 werd het contract opgemaakt en op 30 maart 1626 is hierop het octrooi verleend door Drost en Gedeputeerden van het Landschap Drenthe. Jonker Roelof van Echten tot Echten verkreeg voor zich en zijn erfgenamen het recht om de turf uit het veengebied te graven, mits hij zorgde voor het graven van een behoorlijk kanaal en het onderhoud ook voor zijn rekening nam. Op 30 december 1630 is op de huize Echten akkoord gemaakt tussen genoemde Roelof van Echten en de markegenoten van Steenbergen en Ten Arlo betreffende de ondergrond van het veengebied. Intussen begonnen de eerste moeilijkheden reeds kenbaar te worden, want reeds in 1627 is er een klacht van de heer van Echten, dat enige lieden zich hadden verstout om enige verlaten in het gekanaliseerde gedeelte van de Echtenerstroom naar eigen goeddunken te openen en te sluiten, dus zonder toestemming van de heer van Echten. Op 5 september 1627 volgt dan ook volgt dan ook een scherpe waarschuwing van de Drost en de gedeputeerden, dat men dergelijke wandaden achterwege moest laten. Het kanaliseren en het aanbrengen van de nodige sluizen, alsmede het doortrekken van de Echtenerstroom vanaf Echten in oostelijke richting vergde uiteraard grote sommen gelds. Daarom trok van Echten kapitaal aan uit het westen en ging een contract aan met een aantal Amsterdamsche kapitaalkrachtige personen. Maar op 27 december 1631 ontving Van Echten een brief, waarin hem werd medegedeeld, dat betrokkenen het een en ander ongedaan wilden maken en waarin verzocht werd om de gestorte gelden weer terug te geven. Hieraan is blijkbaar vlot voldaan, want op 28 mei 1632 wordt een akte opgemaakt, waaruit blijkt, dat Van Echten het verzoek heeft ingewilligd.

    Op 12 maart 1631 had Van Echten echter aan Chrisstoffel van Nijenhove, oud-burgemeester van Leiden en aan Johan van der Meer, burger uit die stad, 5000 morgen veen verkocht (een morgen veen is ruim 1 hectare) tussen de dorpen Zuidwolde en Pesse boven (dat wil zeggen ten oosten van) 't Kinholt. Tot deze compagnie van 5000 morgen traden voorts nog toe diverse leden van het geslacht Bentinck, waaraan de heer Van Echten als getrouwd zijnde met Anna Bentinck verwant was. Van een jonker Bentinck is sprake in het verhaal van de Nevelhekse, een verhaal, dat is verweven in het als dagboek geschreven journaal van A.P. Calkoen (bekende bewoners van het Hoogeveen der eerste eeuw), maar dat in werkelijkheid aan het fantasierijke brein van de Hoogevener Albert Steenbergen was ontsproten. Het verhaal van de Nevelhekse laat hij afspelen rondom het zo juist genoemde Riegmeer. Het boek is in 1902 uitgegeven bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage.

    In het boek staan diverse historische gegevens verwerkt. Er blijkt bijvoorbeeld uit, dat in 1665 de Hoogeveensche Vaart reeds was gegraven tot Noordscheschut, dat is plm. 4 km ten oosten van Hoogeveen (blz. 10:30 augustus). Het heeft tot plm. 1850 geduurd voordat een aanvang is gemaakt met het graven van de Verlengde Hoogeveensche Vaart in de richting Nieuw-Amsterdam.

    De geschiedenis van de compagnie van 5000 morgen is vrijwel de geschiedenis van Hoogeveen. Het is echter jammer, dat deze geschiedenis nog nooit tot openbaarheid kon worden gebracht, want de documenten die hieromtrent nog in huize Echten aanwezig zijn blijven voor een ieder verborgen. Het is in de jaren 1920-1930 geweest, dat een zekere Padding, mogelijk een afstammeling van een vroegere deelgenoot van de compagnie de directeuren van deze compagnie openlijk verweet, dat zij de bezittingen van de compagnie hadden vervreemd. Is dit waar? Is het waar, dat door deze verdachtmaking enkele directeuren in die tijd naar elders zijn verhuisd en dat een van hen zich van het leven heeft beroofd? Huize Echten schijnt vanaf die tijd voor geïnteresseerden in de kwestie van de 5000 morgen gesloten te zijn geweest. In het Rijksarchief te Assen bevindt zich een zeer grote verzameling akten en geschriften van de compagnie, maar tot dusverre heeft men daaruit slechts enkele stukken mogen lezen, maar onder het uitdrukkelijk verbod, dat niets openbaar mag worden gemaakt. Verwacht mag worden, nu het ruim dertig jaar geleden is, dat de compagnie is ontbonden en dus geen rechtsgedingen omtrent deze kwestie aanhangig kunnen worden gemaakt, dat het Rijksarchief binnen afzienbare tijd de geheimen ontsluiert.

    Hoewel men met vele moeilijkheden kreeg te kampen, hetgeen blijkt uit de klachten die bij het provinciaal bestuur aanhan­gig werden gemaakt, ging de vervening door. De stichter Roelof en ook zijn zoon Jan hebben slechts de beginjaren meegemaakt, maar Rudolf of Roelof, de kleinzoon van de stichter heeft jarenlang het eenmaal begonnen werk moeten voortzetten. De vervening was op gang gebracht, het hoofdkanaal kreeg ten oosten van het tegenwoordige Hoogeveen diverse zijarmen, de zgn. wijken die op de meeste plaatsen plm. 140 meter van elkaar werden gegraven, zodat men maximaal 70 meter moest kruien om de turf in de schuiten (in Hoogeveen bokken genoemd) te krijgen. Aan het hoofdkanaal en aan diverse zijarmen vestigden zich bewoners, in de kern bleven de verveners wonen, maar een aantal arbeiders trok met het veen mee. Een deel van deze oorspronkelijke bevolking kwam uit andere veengebieden, o.a. uit bijvoorbeeld Kolderveen en Nijeveen, waar de turf reeds grotendeels afgegraven was. Dat het niet altijd de beste gezinnen waren, die zich in de venen vestigden mag als bekend worden verondersteld. Zonen van eigenerfden zullen wellicht niet bij deze pioniers zijn geweest, tenzij het gevallen betrof waarin men aan lager wal was geraakt. (Ik vind dat de schrijver wel een erg eenzijdig oordeel geeft over de veenarbeiders van toen, niet iedereen kon veeneigenaar of koopman worden, zij hadden gewoon het geld niet en zorgden dezelfde kapitalisten er niet voor dat deze arbeiders laag bij de grond bleven? Discriminatie zouden de mensen nu roepen. P.K.) Maar het gebied van de zanddorpen en het veengebied bleef gescheiden, betrekkelijk zelfs tot op de huidige dag.

    In Ruinen b.v. spreekt men nog van "achter" Hoogeveen wanneer men het gebied ten oosten van de plaats Hoogeveen op het oog heeft. Men had (heeft?) niet veel vertrouwen in de mensen, die uit dat gebied afkomstig waren.

    Misschien is het verhaal bekend van een grote boer in De Krim, die men op zekere dag vroeg hoeveel mensen hij in dienst had. Het antwoord was: vier arbeiders en twee Hoogeveners! Wel een bewijs, dat men deze tot een apart slag volk rekende. (er gaat ook een verhaal over een arbeider in dezelfde plaats die men vroeg hoe hij het bij z'n boer had, hij antwoorde: 't is zo'n dikke Grunneger, dan wee't wel. P.K.).

    Het turfgraven was een zwaar werk, veel tijd voor het gezin was er niet, onderwijs hebben velen niet of onvoldoende genoten, zelfs nog niet in het begin van deze eeuw. Drankmisbruik was er, hetgeen niet valt te verwonderen, want bij het volladen van de vaartuigen, aan welke werkzaamheden ook de vrouwen deelnamen, kwam de borrel te pas.

    Hoewel de bevolking enerzijds zeer godsdienstig was (reeds vroeg in 1652 is in Hoogeveen een Hervormde kerk gesticht), kwam anderzijds bijgeloof zeer veel voor en diverse sekten hebben er later een goede voedingsbodem gevonden. Een predikant heeft in dit veenkoloniale gebied zeker niet altijd een gemakkelijke taak gehad.

    In 1792 waren er, zoals blijkt uit de Tegenwoordige Staat van Drenthe in Hoogeveen 836 woningen; in Assen 112, in Meppel 800. Het aantal inwoners van Hoogeveen was 4180, dat van Assen 500, waarbij geteld moet worden, dat niet alle hutten in het veld van Hoogeveen waren meegeteld. Er wordt bij aangetekend, dat uit Hoogeveen veel dienstboden en schippersknechts afkomstig zijn die veelal elders verblijven. De inwoners zijn arbeiders, winkeliers en schippers. Nog steeds zijn veel schippers in Hoogeveen gedomicilieerd, hetgeen b.v. blijkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister en uit de bloeiende vereniging "Schuttevaer", die hier jaarlijks haar vergadering houdt.

    Tussen 1625, het jaar van de oprichting en 1800 zijn wel brokstukken van de historie bekend, maar een aaneenlopend verhaal kan niet zonder meer worden opgebouwd. In 1672 schijnt Hoogeveen bezoek gehad te hebben van de troepen van Bommen Berend en heeft alzo ook de tol moeten betalen aan de oorlog.

    Het armwerkhuis te Hoogeveen is een geschenk van koning Lodewijk Napoleon. In de gevelsteen stond:

       Door 't liefderijk geschenk van Hollands eerste koning,

       vindt hier de schamele wees en zwakke grijs een woning,

       terwijl de nijverheid uit dankbaarheid en plicht

       de vaderlijke vorst de schoonste eerzuil sticht.

    Ook de Franse tijd heeft Hoogeveen niet onberoerd gelaten. Het is moeilijk na te gaan hoeveel Hoogeveners in de tocht naar Rusland zijn gesneuveld, want de invoering van de burgelijke stand dateert eerst van 1811/1812 en het eerste bevolkingsregister  van Hoogeveen is van 1851. Wel zijn er enkele huwelijksakten, waarin is opgetekend, dat de bruidegom een verklaring heeft overgelegd, dat hij de tocht naar Rusland heeft meegemaakt.

    Na de bevrijding in 1813 komt er een andere tijd, de invloed van de heer Van Echten is verminderd. De dalgronden die veelal ongebruikt waren blijven liggen en betrekkelijk waardeloos waren (voor een half pond tabak kocht men een gehele opstrekkende kavel langs een wijk), werden voor een gedeelte bebost. Welke bebossing tegen 1900 een hoge vlucht nam, zodat in dat jaar een derde gedeelte van de gemeente met bos was bedekt, dus ongeveer 2000 ha. Daarna is zeer veel hout gekapt, zodat dit aantal bunders met plm. 2/3 is verminderd. De gronden waren niet ontgonnen zoals later geschiedde op de nieuwe veenkoloniën, b.v. te Nieuwlande en Nieuw-Zwinderen. Met hard werken konden (of moesten) de vroegere veenarbeiders veelal naast hun gewone dagtaak nog een klein boerderijtje beheren. Kinderarbeid op het bedrijf, in het veen en in de bossen kwam veel voor.

    Het valt dan ook niet te verwonderen, dat velen rondom 1900 getracht hebben om in de mijnen, in Duitsland en zelfs in Engeland een flink stuk geld te verdienen, waardoor sommigen die oppassend waren, in staat zijn gewest om een eigen bedrijfje te verkrijgen. Het zijn echter merendeels zeer kleine bedrijven gebleven en de vele waterwegen die vroeger onontbeerlijk waren in dit gebied bleken later een grote rem te zijn voor een goede agrarische ontwikkeling. Millioenen zijn daarom door de overheid aan het gebied tussen Hollandscheveld en Elim besteed om dit complex van goede ontsluitingswegen te voorzien. Vele tientallen kilometers wijk zijn gedempt en wegen aangelegd. Omstreeks 1900 bedraagt het aantal inwoners 11.924, thans (ca. 1960) is dit getal ongeveer verdrievoudigd.

    Dat de veenderij ook elders bekendheid had blijkt uit het feit, dat op 5 mei 1873 te Noordscheschut koninklijk bezoek is gebracht aan de machinale turfgraverij van de familie Rahder. Behalve de veenderij was ook het aantal scheepswerven belangrijk. Verder bracht de toenemende bevolking meerdere bedrijven in Hoogeveen.

    Als elders zijn hier ook wel opstootjes geweest in de venen, zodat eens het veenvolk in grote getale met een rode vlag voorop naar Hoogeveen is getrokken om daar aan hun eisen kracht bij te zetten.

    Hoewel de bevolking niet typisch Drents is nam (neemt) de burenhulp in de buitendorpen van Hoogeveen nog een grote plaats in. Te Nieuweroord is enkele jaren geleden een voorstel om bij de plaatselijke begrafenisvereniging vaste verkleders aan te stellen met een grote stemmenmeerderheid verworpen. Als argument werd voornamelijk aangevoerd dat men een van de weinig overgebleven vormen van burenhulp ongaarne zag verdwijnen.

    Van grote betekenis voor de verdere ontwikkeling van Hoogeveen is de aanleg van de spoorlijn geweest. Het was in 1870 toen de eerste trein in Hoogeveen stopte. Het zal bekend zijn, dat momenteel plannen bestaan tot het realiseren van een spoorwegverbinding tussen Hoogeveen en Twente.

    Na de oorlog maakte Hoogeveen een stormachtige ontwikkeling mee. Steeds duidelijker werd het, dat de vaarten en wijken, die in vroeger tijden de aangewezen wegen waren, voor het vervoer meer en meer een belemmering gingen vormen voor het hedendaagse verkeer.

    Daarom werden in Hoogeveen de kanalen in het centrum gedempt, in plaats waarvan prachtige brede winkelstraten komen.

    In de buitenstreken zijn vele tientallen kilometers waterwegen gedicht een groot aantal ontsluitingswegen is aangelegd. Het gebied is hierdoor volkomen veranderd.

    Het gemeentebestuur heeft nog grote plannen in verband met het bevorderen van de recreatie in het nu door goede wegen ontsloten gebied tussen de dorpen Elim en Hollandscheveld.

    Niet onvermeld mag blijven, dat de bereikbaarheid van Hoogeveen aanmerkelijk is verbeterd door de aanleg van de oost-west en de noord-zuid lopende snelverkeerswegen, die elkaar juist hier kruisen.

    Zoals hiervoren reeds is opgemerkt was in het verleden de scheepsbouw een bron van inkomsten in de kom dezer gemeente. Hoewel daarna regelmatig het aantal bedrijven in diverse sectoren is toegenomen, is na het einde van de Tweede Wereld­oorlog de industrialisatie met kracht ter hand genomen. Het industrieterrein is thans niet alleen bereikbaar via weg, water en spoorlijn, maar zelfs door de lucht.

    Het aantal inwoners der gemeente bedraagt momenteel ca. 40.000. Dat in 1625 met de vervening is begonnen aan de rand van de huidige gemeentegrenzen met Ruinen en Zuidwolde heeft met zich gebracht, dat de kom van Hoogeveen tot deze grenzen was volgebouwd en dat daarom uitbreiding tot over deze grenzen noodzakelijk was. Een grenswijziging is inmiddels tot stand gekomen waardoor Hoogeveen er plm. 200 ha grond heeft bijgekregen.

    Het is zeker de moeite waard om een bezoek te brengen aan deze interessante veenkolonie, die nog steeds bezig is zich te ontwikkelen tot een van de belangrijkste gemeenten in het noorden des lands.

    Men kan zich dan bijna niet voorstellen, dat in het verleden over dit gebied de volgende regels aan een pen zijn ontvloeid;   Eens was hier alles woest en vlak,

                                      geen torenspits geen vrien'lijk dak.

                                      Geen boomgroep zelfs rees uit de heide,

                                      die zich van Kinholtsbosch verspreidde.

          Voorbij Ten Arlo en langs Gees,

          tot waar het hout van Drijber rees.

                                      En kronkelend langs Pesse's grond,

                                      Weer 't uitgangspad bij Kinholt vond.

 

Bronnen:

J. van der Veen Azn. " 't Een en ander over de gemeente Hoogeveen".

A. Steenbergen "Eene Drentsche Veenkolonie"

H. Blink "Drenthe"

J. Poortman "Drenthe" I en II

Serie Drentse volksalmanakken

Archief gemeente Hoogeveen.

"Van Echtens Morgenland door de auteurs L. Huizinga en Dr. J. Wattel.

Ook is er onlangs een nieuw boek verschenen over Hoogeveen, dit is vervaardigd in opdracht van het gemeentebestuur en uitgegeven door Boom Amsterdam/Meppel met als titel " Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975", onder redactie van H. Gras, F. Nijstad e.a., een prachtboek waarin alle facetten van het leven en werken in Hoogeveen en zijn ontwikkeling aan bod komen.


I         Reynder Wolters KLEYNE, gedoopt rond 1675.

Reynder is getrouwd op donderdag 18 december 1698 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige leeftijd met Aaltien Jans (DE WEERD) (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt rond 1677 te Yhorst/de Wijk.

Uit dit huwelijk:

 

1       Wolter Reynders KLEYNE, gedoopt rond 1699 te Ws. Hoogeveen (ned. ger.).

 

Wij hebben aangenomen dat er een Wolter is geboren, bewijs is er niet maar aangezien Reynders vaders naam Wolter was en hij en Aaltien reeds in 1698 huwden en eerst in 1707 pas het eerste kind in Hoogeveen werd gedoopt er toch enkele kinderen voordien moesten zijn?

Het doopboek van Hoogeveen is van voor 1702 praktisch niet of helemaal niet te lezen Hij is waarschijnlijk ook overleden want er is ook verder niets over hem gevonden!

 

 

2       waarschijnlijk Jan DE WEERD, gedoopt rond 1704 te Ws. Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder II‑a.

 

3       Annigje Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 8 mei 1707 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder II‑b.

 

4       Hendrik Reynders KLEYNE, gedoopt in maart 1710 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Hendrik is waarschijnlijk jong overleden want er zijn geen verdere gegevens over hem bekend.

 

 

5       Roelof Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 23 april 1713 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Roelof is waarschijnlijk jong overleden want er zijn geen verdere gegevens over hem bekend.

 

 

6       Klaasz Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 25 april 1717 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder II‑c.

 

7       Derk KLEYNE, gedoopt op zondag 30 maart 1721 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Derk is waarschijnlijk jong overleden want er zijn geen verdere gegevens over hem bekend.

 

 

8       Aaltje Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 4 juli 1723 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

II‑a    Jan DE WEERD, keuter, gedoopt rond 1704 te Ws. Hoogeveen (ned. ger.), wonende te Hoogeveen en te Drijber, begraven op woensdag 28 december 1796 aldaar, ongeveer 92 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Reynder Wolters KLEYNE (I) en Aaltien Jans (DE WEERD).

 

Afgaande op de namen van de kinderen van Jan en Geertruyt en het feit dat Reynder en Aaltien een Jan moesten hebben en Jan zijn verleden er anders ook niet uitkwam, hebben wij aangenomen dat dit kind werd vernoemd naar Aaltiens vader "Jan de Weerd" en als zodanig door ons bij deze familie werd ingedeeld.

 

De nakomelingen van Jan gaan verder onder de naam " de Weerd ", zodat zij als zodanig niet in deze genealogie thuis horen!

 

Jan werd voor het eerst vermeld in het Noorse Rot in 1731 volgnr. (78), in 1732 en 1733 onder nr. (76) telkens voor 1 car. gld.

Op de lijst van grondeigenaren van 1756 komt Jan voor als bezittende grond agter en ten oosten van de Kerk (zijn woning en schuurtje) deze sijn niet beter als Hutten.

 

Jan is getrouwd rond 1728 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd (1) met Geertruyt Berents SNIJDER (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt in maart 1705 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar en te Drijber, begraven op vrijdag 11 november 1757 aldaar, 52 jaar en 8 maanden oud, dochter van Berent SNIJDER en Femmigje Hendriks SCHONEWILLE.

 

In het begraafboek van Beilen staat vermeld; in het jaar 1757 op november de 11e begraven Geertruit de vrouw van Jan de Weert.

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Aaltien DE WEERD, gedoopt op zondag 5 juni 1729 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor december 1730, hoogstens 1 jaar en 6 maanden oud.

 

2       Aaltien DE WEERD, gedoopt op vrijdag 22 december 1730 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

3       Berent DE WEERD, gedoopt op zondag 10 augustus 1732 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op vrijdag 11 maart 1735 te Drijber, 2 jaar en 213 dagen oud.

 

4       Femmigje DE WEERD, gedoopt op zondag 7 maart 1734 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

5       Reynder Jans DE WEERD, gedoopt op zondag 2 september 1736 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

6       Hendrik DE WEERD, gedoopt op zondag 28 september 1738 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor januari 1745, hoogstens 6 jaar en 4 maanden oud.

 

7       Berent DE WEERD, gedoopt op zondag 27 mei 1742 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

8       Hendrik Jans DE WEERD, gedoopt op zondag 24 januari 1745 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op zondag 12 januari 1823 aldaar, 77 jaar en 353 dagen oud.

 

Hendrik heeft zijn laatste levensdagen, zoals zoveel Hoogeveeners met hem, in het Armenwerkhuis doorgebracht.

 

Hendrik is getrouwd in het jaar 1766 te Hoogeveen voor de kerk, op 21‑jarige leeftijd met Geesjen Jans DUYT (26 jaar oud), gedoopt op zondag 21 augustus 1740 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op vrijdag 19 maart 1819 aldaar, 78 jaar en 210 dagen oud, dochter van Jan Zeynen DUYT en Annegien Reynts SMIT.

 

Jan is getrouwd na 1757 voor de kerk, op minstens 53‑jarige leeftijd (2) met N.N., begraven op donderdag 8 december 1796 te Drijber.

 

In het begraafboek van Beilen staat vermeld; in het jaar 1796 december de 8e begraven de vrouw van Jan Weert te Drijber.

 

 

II‑b    Annigje Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 8 mei 1707 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op zaterdag 22 mei 1784 aldaar, 77 jaar en 14 dagen oud, dochter van Reynder Wolters KLEYNE (I) en Aaltien Jans (DE WEERD).

 

Als aantekening in het het begraafboek staat i.p.v. de leges; " arm".

 

Annigje is getrouwd rond 1729 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 22‑jarige leeftijd met Jan Gerrits HUYSJES (ongeveer 24 jaar oud), gedoopt in oktober 1705 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 3 november 1772 aldaar, 67 jaar en 1 maand oud, zoon van Gerrit Jans HUYSJES en Femme JANS.

Uit dit huwelijk:

 

1       Gerrit Jans HUYSJES, gedoopt op zondag 9 april 1730 te Hoogeveen (ned. ger.).

Gerrit is getrouwd rond 1755 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 25‑jarige leeftijd met Aaltje Jans BRUINS (ongeveer 25 jaar oud), gedoopt in het jaar 1730 (ned. ger.), dochter van Jan Otto BRUINS en Jantien.

 

2       Reynder HUYSJES, gedoopt op zondag 4 mei 1732 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

3       Harm Jans HUYSJES, gedoopt op zondag 10 oktober 1734 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor juli 1743, hoogstens 8 jaar en 9 maanden oud.

 

4       Elsje Jans HUYSJES, gedoopt op zondag 8 juni 1738 te Hoogeveen (ned. ger.).

Elsje is getrouwd rond 1758 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 20‑jarige leeftijd met Jan Jans DE JONGE (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt rond 1737 (ned. ger.).

 

5       Aaltjen HUYSJES, gedoopt op zondag 10 juli 1740 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

6       Harmen Jans HUYSJES, gedoopt op zondag 28 juli 1743 te Hoogeveen (ned. ger.).

Harmen is getrouwd in het jaar 1770 te Hoogeveen voor de kerk, op 27‑jarige leeftijd met Jantje Alberts VOS (23 jaar oud), gedoopt op zondag 19 november 1747 te Hoogeveen, dochter van Albert Hendriks GROOTE|VOS en Grietjen HARMS.

 

7       Wolter Jans HUYSJES, gedoopt op zondag 9 januari 1746 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

II‑c    Klaasz Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 25 april 1717 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 9 mei 1786 aldaar, 69 jaar en 14 dagen oud, zoon van Reynder Wolters KLEYNE (I) en Aaltien Jans (DE WEERD).

 

In het begraafboek staat begraven Klaas Reinders 09.05.1786, volgens mij moet dit hem zijn.

 

Klaasz is getrouwd rond 1741 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd
(1) met Hendrikje Geerts VEUGER (ongeveer 24 jaar oud), gedoopt op zondag 19 september 1717 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden in december 1741, 24 jaar en 3 maanden oud, dochter van Geert Hendriks VEUGER en Jantien Alberts KNAP.

 

Hendrikje is waarschijnlijk bezweken bij, of aan de geboorte van haar dochter Aaltien, wat in die dagen nogal veelvuldig voorkwam.

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Aaltien Klaas KLEYNE, gedoopt op zondag 17 december 1741 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑a.

 

Klaasz is getrouwd rond 1743 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 26‑jarige leeftijd (2) met Hendrikje Hendriks MOES (ongeveer 28 jaar oud), gedoopt op zondag 7 april 1715 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 29 oktober 1799 aldaar, 84 jaar en 205 dagen oud, dochter van Hendrik Klaas MOES en Zwaantien HARMENS.

 

In het begraafboek staat begraven op 29.10.1799 Hendrikje Hendriks, naar mijn mening moet zij dit zijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

2       Reynder Klaassen KLEYNE, gedoopt op zondag 29 september 1743 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑b.

 

3       Zwaantien KLEYNE, gedoopt op zondag 7 maart 1745 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑c.

 

4       Hendrik Klaas KLEYNE, gedoopt op zondag 22 januari 1747 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑d.

 

5       Annegien Klaas KLEYNE, gedoopt op zondag 25 april 1751 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑e.

 

 

III‑a   Aaltien Klaas KLEYNE, gedoopt op zondag 17 december 1741 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden op maandag 26 april 1813 aldaar, 71 jaar en 130 dagen oud, dochter van Klaasz Reynders KLEYNE (II‑c) en Hendrikje Geerts VEUGER.

 

Aaltje is in Hoogeveen als lidmaat der kerk aangenomen met attestatie tijdens het nachtmaal op 5 oktober 1755, waarschijnlijk hebben haar ouders enige jaren in het kerspel "Beylen" gewoond.

 

Aaltien is getrouwd in het jaar 1766 te Hoogeveen voor de kerk, op 25‑jarige leeftijd met Remmelt Hendriks LEUNGE (46 jaar oud), gedoopt op maandag 1 januari 1720 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op dinsdag 4 augustus 1795 aldaar, 75 jaar en 215 dagen oud, zoon van Hendrik LEUNGE en Jentien REMMELTS.

Uit dit huwelijk:

 

1       Hendrik LEUNGE, gedoopt op zondag 29 maart 1767 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

2       Hendrikjen LEUNGE, gedoopt op zondag 25 februari 1770 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

3       Klaas Remmelts LEUNGE, landbouwer, gedoopt op zondag 2 januari 1774 te Hoogeveen (ned. ger.).

Klaas was gehuwd met Lammichjen Willems BLOEMBERG (ned. ger.).

 

4       Jan LEUNGE, gedoopt op zondag 14 september 1777 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor december 1778, hoogstens 1 jaar en 3 maanden oud.

 

5       Jan LEUNGE, gedoopt op zondag 13 december 1778 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

6       Jentjen LEUNGE, gedoopt op zondag 1 december 1782 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

III‑b   Reynder Klaassen KLEYNE, gedoopt op zondag 29 september 1743 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op zaterdag 25 juli 1807 aldaar, 63 jaar en 299 dagen oud, zoon van Klaasz Reynders KLEYNE (II‑c) en Hendrikje Hendriks MOES.

 

Reynder woonde o.a. in wijk C het Pesserveld.

 

Reynder is getrouwd rond 1770 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 27‑jarige leeftijd (1) met Ariaantjen Hendriks BOER (ongeveer 17 jaar oud), gedoopt op zondag 22 juli 1753 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden tussen 1781 en 1794, 28 jaar tot 41 jaar oud, dochter van Hendrik Jans BOER en Sussanna Geuchies LUNENBORG.

Uit dit huwelijk:

 

1       Hendrikje Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 18 november 1770 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑a.

 

2       Hendrik Reinders KLEINE, gedoopt op zondag 14 februari 1773 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IV‑b.

 

3       Klaas Reynders KLEYNE|REYNDERS, gedoopt op zondag 30 oktober 1774 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑c.

 

4       Jan Reynders KLEYNE|REINDERS, gedoopt op zondag 13 april 1777 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑d.

 

5       Susanna Reinders KLEYNE, gedoopt op zondag 26 september 1779 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor november 1796 aldaar, hoogstens 17 jaar en 2 maanden oud.

 

6       Arentje KLEYNE, gedoopt op zondag 23 december 1781 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Over Arentje verder niets gevonden, waarschijnlijk jong overleden.

 

 

Reynder is getrouwd in het jaar 1794 te Hoogeveen voor de kerk, op 51‑jarige leeftijd (2) met Jantjen REYNDERS (28 jaar oud), geboren te Orvelte, gedoopt op zondag 9 november 1766 te Westerbork (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, overleden op maandag 10 mei 1819 aldaar, 52 jaar en 182 dagen oud, dochter van Reynder ROELOFS en Annegien ELLENS.

Jantjen is later getrouwd op zondag 3 april 1808 te Hoogeveen voor de kerk, op 41‑jarige leeftijd met Hendrik Harms POL (49 jaar oud), gedoopt op zondag 17 december 1758 te Avereest (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, overleden op donderdag 20 april 1826 aldaar, 67 jaar en 124 dagen oud, zoon van Harm Theunis POL en Femmigje Hendriks.

 

Hendrik en Jantje Reynders woonden op Noord wijk C nr. 709.

 

Hendrik was later gehuwd met N.N..

Uit dit huwelijk:

 

7       Annegien Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 21 september 1794 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Annegien is waarschijnlijk jong overleden want we hebben over haar verder niets gevonden.

 

 

8       Susanna Reynders KLEINE, gedoopt op zondag 27 november 1796 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IV‑e.

 

9       Reinder Reinders KLEINE, gedoopt op woensdag 18 september 1799 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IV‑f.

 

10     Roelof KLEYNE, gedoopt op woensdag 7 december 1803 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

We hebben nergens iets kunnen vinden over Roelof zodat we aannemen dat hij jong is overleden.

 

 

 

III‑c   Zwaantien KLEYNE, gedoopt op zondag 7 maart 1745 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, dochter van Klaasz Reynders KLEYNE (II‑c) en Hendrikje Hendriks MOES.

Zwaantien is getrouwd rond 1764 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 19‑jarige leeftijd met Gerrit Alberts van der Weide (meer dan 20 jaar oud), geboren voor 1744 te onbekend (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, zoon van Albert van der Weide en NN.

Uit dit huwelijk:

 

1       Hillegje van der Weide, gedoopt op zondag 28 oktober 1764 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor april 1775, hoogstens 10 jaar en 6 maanden oud.

 

2       Albert Gerrits van der Weide, gedoopt op donderdag 1 januari 1767 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

3       Klaas Gerrits van der Weide, gedoopt op zondag 24 september 1769 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op vrijdag 25 september 1807 aldaar, 38 jaar en 1 dag oud.

 

4       Roelof van der Weide, gedoopt op zondag 6 september 1772 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

5       Hillegje van der Weide, gedoopt op zondag 23 april 1775 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

6       Hendrikje Gerrits, gedoopt op zondag 5 april 1778 te Hoogeveen (ned. ger.) overleden op dinsdag 18 april 1843 te Hoogeveen, op Noord, 65 jaar en 13 dagen oud.

 

7       Gerrit Gerritsen, gedoopt op zondag 23 december 1781 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden op maandag 28 november 1836 te Hoogeveen, 54 jaar en 341 dagen oud.

 

8       Annegje van der Weide, gedoopt op woensdag 17 augustus 1785 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

III‑d   Hendrik Klaas KLEYNE, gedoopt op zondag 22 januari 1747 te Hoogeveen (ned. ger.), zoon van Klaasz Reynders KLEYNE (II‑c) en Hendrikje Hendriks MOES.

Hendrik is getrouwd op zondag 27 februari 1774 te Hoogeveen voor de kerk, op 27‑jarige leeftijd met Aaltje Hendriks BLOEMBERG (29 jaar oud), gedoopt op zondag 17 januari 1745 te Hoogeveen (ned. ger.), dochter van Hendrik Jans BLOEMBERG en Jantien Jans SEMPEL.

Uit dit huwelijk:

 

1       Klaas KLEYNE, gedoopt op zondag 27 november 1774 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

2       Hendrik KLEYNE, gedoopt op zondag 5 mei 1776 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

3       Hendrikje KLEYNE, gedoopt op zaterdag 4 juli 1778 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

4       Jantje KLEYNE, gedoopt op zondag 20 augustus 1780 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

5       Trijntje KLEYNE, gedoopt op zondag 25 augustus 1782 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

6       Jan KLEYNE, gedoopt op zondag 20 februari 1785 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

7       Reynder KLEYNE, gedoopt op zondag 17 juni 1787 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

III‑e   Annegien Klaas KLEYNE, gedoopt op zondag 25 april 1751 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op zaterdag 1 december 1827 aldaar, 76 jaar en 220 dagen oud, dochter van Klaasz Reynders KLEYNE (II‑c) en Hendrikje Hendriks MOES.

 

Annegien woonde o.a. in wijk B streek de Huizen nr. 762, zij is overleden ten huize van haar zoon Harm te Achterom C 629.

 

Annegien is getrouwd rond 1779 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 28‑jarige leeftijd (1) met Roelof Harms STEENBERGEN (ongeveer 29 jaar oud), gedoopt rond 1750 (ned. ger.), begraven op woensdag 13 augustus 1788 te Hoogeveen, ongeveer 38 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

 

1       Harm Roelofs STEENBERGEN, gedoopt op zondag 30 januari 1780 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op woensdag 17 oktober 1849 aldaar, 69 jaar en 260 dagen oud.

 

Harm en Geesje woonden in wijk C streek het Achterom nr. 629.

 

Harm is getrouwd op zondag 28 oktober 1810 te Hoogeveen voor de kerk, op 30‑jarige leeftijd met Geesje Harms BOERTJE (26 jaar oud), gedoopt op zondag 18 april 1784 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op vrijdag 7 juni 1867 aldaar, 83 jaar en 50 dagen oud, dochter van Harm Hendriks BOERTJE en Janna Reynts SMIT.

 

Geesje woonde na het overlijden van Harm in wijk C streek het Krakeel nr. 448.

 

 

2       Klaas STEENBERGEN, gedoopt op zondag 18 januari 1784 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Annegien is getrouwd rond 1791 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 40‑jarige leeftijd (2) met Hendrik Hendriks DE JONGE (ongeveer 48 jaar oud), tuinier, gedoopt op zondag 12 mei 1743 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op donderdag 5 april 1821 aldaar, 77 jaar en 328 dagen oud, zoon van Hendrik Hendriks KEUPERS en Albertien ASJENS.

 

Hendrik woonde o.a. in wijk B streek de Huizen nr. 762.

 

Hendrik is eerder getrouwd rond 1770 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 27‑jarige leeftijd met Hendrikje Gerrits VAN GOOR (ongeveer 28 jaar oud), gedoopt op zondag 25 februari 1742 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, dochter van Gerrit Alberts VAN GOOR en Stijntje Hendriks BOOY.

 

IV‑a   Hendrikje Reynders KLEYNE, gedoopt op zondag 18 november 1770 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op maandag 4 april 1836 aldaar, 65 jaar en 138 dagen oud, dochter van Reynder Klaassen KLEYNE (III‑b) en Ariaantjen Hendriks BOER.

 

Hendrikje is overleden in het Armenwerkhuis te Hoogeveen als Hendrikje Reynders.

 

Hendrikje is getrouwd rond 1791 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 21‑jarige leeftijd (1) met Jan Jans ESHUIS (ongeveer 21 jaar oud), veenarbeider, gedoopt op zondag 18 maart 1770 te Hoogeveen, wonende aldaar, begraven op maandag 20 juli 1807 aldaar, 37 jaar en 124 dagen oud, zoon van Jan ESHUIS en Margjen Bartelds BOTTER.

 

Zie ook S.M.24 22.07.1807 te Assen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Reynder Jans ESHUIS, gedoopt op zondag 3 juli 1791 te Hoogeveen.

 

2       Jan ESHUYS, gedoopt op woensdag 16 januari 1793 te Hoogeveen.

 

3       Arend Jans ESHUYS, landbouwer, gedoopt op woensdag 26 november 1794 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar.

Arend is getrouwd rond 1816, getrouwd te Ruinen (?) voor de kerk, op ongeveer 22‑jarige leeftijd (1) met Henderkien DE GROOT (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt op woensdag 13 augustus 1794 De Wijk (ned. ger. = later ned. herv.), wonende te Hoogeveen, overleden op zondag 12 mei 1867 aldaar, 72 jaar en 272 dagen oud, dochter van Jan Roelofs DE GROOT en Barteltje HENDRIKS.

 

Henderkien overleed in wijk A streek Hollandscheveld nr. 388.

 

Arend is getrouwd op woensdag 14 oktober 1868 te Hoogeveen, op 73‑jarige leeftijd (2) met zijn oomzegster Hendrika BOLK (50 jaar oud), geboren op zaterdag 15 november 1817 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar, dochter van Gerrit BOLK (kleermaker) en Marrichje Jans ESHUIS (huisvrouw).

 

4       Marrichje Jans ESHUIS, huisvrouw, gedoopt op zondag 26 februari 1797 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden op vrijdag 11 januari 1850 aldaar, 52 jaar en 319 dagen oud.

Marrichje is getrouwd op vrijdag 9 mei 1817 te Hoogeveen, op 20‑jarige leeftijd met Gerrit BOLK (31 jaar oud), kleermaker, geboren op zondag 26 februari 1786 te Almelo (ned. ger. = later ned. herv.), wonende te Hoogeveen, overleden op donderdag 22 januari 1852 aldaar, 65 jaar en 330 dagen oud, zoon van Roelof BOLK en Hendrika PESIJ.

 

Gerrit en Marrichje woonden te Hoogeveen in wijk C streek Noord nr. 765, later in wijk C streek de Huizen nr. 588, dit werd later Noord 588, toen wijk C streek de Grote Kerksteeg 578 en nadien opnieuw Noord nr. 755.

 

 

5       Susanna ESHUIS, gedoopt op donderdag 14 mei 1801 te Hoogeveen.

 

6       Doodgeboren kind, geboren op vrijdag 6 januari 1804 te Hoogeveen, begraven op vrijdag 6 januari 1804 aldaar.

 

7       Hendrikje ESHUIS, gedoopt op woensdag 19 juni 1805 te Hoogeveen.

 

Hendrikje is getrouwd op woensdag 18 mei 1808 te Hoogeveen voor de kerk, op 37‑jarige leeftijd (2) met Jacob Aardts KLUNDER (58 jaar oud), gedoopt op zondag 3 augustus 1749 te Wanneperveen (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, overleden op vrijdag 18 december 1812 aldaar, 63 jaar en 137 dagen oud, zoon van Aart Jacobs KLUNDER (turfmaker) en Geertien Jans MOOY.

 

Bij zijn doop was als getuige aanwezig Jentjen Jansz (Mooy). Hij woonde met Hendrikje o.a in wijk B streek het Hollandscheveld nr. 226.

 

Jacob is eerder getrouwd op zondag 7 augustus 1774 te Ruinen voor de kerk, op 25‑jarige leeftijd met Hillegje JANS (ongeveer 20 jaar oud), gedoopt rond 1754 te Echten, wonende te Hoogeveen, overleden voor 1808 aldaar, hoogstens 54 jaar oud.

 

IV‑b   Hendrik Reinders KLEINE, landbouwer, gedoopt op zondag 14 februari 1773 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar en te Ruinen, overleden op dinsdag 14 december 1847 aldaar, 74 jaar en 303 dagen oud, zoon van Reynder Klaassen KLEYNE (III‑b) en Ariaantjen Hendriks BOER.

 

Hendrik werd in Ruinen meestal aangeduid met de achternaam KLEIN i.p.v. KLEINE, dit komt waarschijnlijk doordat er, voordat hij daar kwam wonen, in die gemeente mensen woonden met de achternaam KLEIN.

Het typische van deze vasthoudendheid bij zowel Hendrik en zijn zonen alswel bij de Ambtenarij was dat zij werden ingeschreven bij "geboorte ‑ overlijden ‑ huwelijk" zowel als KLEIN als KLEINE, doch er werd door hun immer ondertekend als KLEINE ! Dat gebeurde later nog met de kinderen van zijn kleinkind Hendrik van zijn zoon Reinder in de gemeente Avereest.

N.B:

     Bij nader onderzoek in het Rijksarchief te Assen in de acten van "naamsaanneming na 1811" acte 161 Ruinen 1811 staat vermeld dat Hendrik Reinders als achternaam aanneemt de naam van "Klijn" alsmede zijn drie zonen, Reinder 7 jaar, Arend 5 jaar en Jan 2 jaar oud.

 

Hendrik en Geertruyd woonden in Hoogeveen dichtbij het huidige Stuifzand, dat was vermoedelijk het Pesservelt, naderhand woonden zij te Zwartschaap in de gemeente Ruinen.

 

Hendrik is getrouwd op zondag 23 oktober 1803 te Hoogeveen voor de kerk, op 30‑jarige leeftijd met Geertruyd Reynders VAN OOSTEN (21 jaar oud), gedoopt op donderdag 9 mei 1782 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar en te Ruinen, overleden op zondag 6 juni 1852 aldaar, 70 jaar en 28 dagen oud, dochter van Reynder Arents VAN OOSTEN en Annigje Jans LABI.

Uit dit huwelijk:

 

1       Reinder Hendriks KLEINE, gedoopt op zondag 16 september 1804 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder V‑a.

 

2       Arend Hendriks KLEINE, gedoopt op zondag 11 januari 1807 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv., daarna chr. afgesch), volgt onder V‑b.

 

3       Jan Hendriks KLEINE, gedoopt op zondag 28 januari 1810 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder V‑c.

 

4       Annigje KLEYNE, geboren op woensdag 20 januari 1813 te Ruinen (ned. herv.), overleden op zaterdag 30 januari 1813 aldaar, 10 dagen oud.

 

5       Albert Hendriks KLEINE, geboren op donderdag 28 april 1814 te Ruinen (ned. herv.), volgt onder V‑d.

 

6       Hendrik Hendriks KLEINE, geboren op maandag 3 maart 1817 te Ruinen (ned. herv.), overleden op donderdag 13 maart 1817 aldaar, 10 dagen oud.

 

7       Hendrik Hendriks KLEINE, geboren op donderdag 12 maart 1818 te Ruinen (ned. herv.), volgt onder V‑e.

 

8       Klaas Hendriks KLEINE, geboren op vrijdag 9 augustus 1822 te Ruinen (ned. herv.), volgt onder V‑f.

 

9       Anna Hendriks KLEINE, geboren op dinsdag 9 mei 1826 te Ruinen (ned. herv.), volgt onder V‑g.

 

 

IV‑c   Klaas Reynders KLEYNE|REYNDERS, arbeider, gedoopt op zondag 30 oktober 1774 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, zoon van Reynder Klaassen KLEYNE (III‑b) en Ariaantjen Hendriks BOER.

 

Klaas en Frederika woonden in de gem. Hoogeveen in wijk B streek de Slood nr. 399.

 

Klaas is getrouwd voor 1808 voor de kerk, op hoogstens 34‑jarige leeftijd met Frederika Egberts DORS (hoogstens 21 jaar oud), gedoopt op zondag 14 oktober 1787 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, dochter van Egbert Derks DORS en Hillegje FREDERIKS.

 

Klaas en Frederika zijn niet in Drenthe gehuwd.

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Reinder Klaas REINDERS, gedoopt op woensdag 2 augustus 1809 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

2       Arendje Klaas REINDERS, geboren op woensdag 22 januari 1817 te Hoogeveen.

 

 

IV‑d   Jan Reynders KLEYNE|REINDERS, arbeider, gedoopt op zondag 13 april 1777 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op donderdag 11 april 1850 aldaar, 72 jaar en 363 dagen oud, zoon van Reynder Klaassen KLEYNE (III‑b) en Ariaantjen Hendriks BOER.

 

1

 

Jan en Geesje woonden in wijk B streek de Slood nr. 292, hij woonde daar ook met Femmigje. Zij zijn daar alle drie ook overleden!

 

Jan is getrouwd rond 1798 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 21‑jarige leeftijd (1) met Geesje Alberts WEMMENHOVE (ongeveer 31 jaar oud), gedoopt in het jaar 1767 te Zuidwolde (Dr) (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, overleden op zaterdag 17 oktober 1829 aldaar, 62 jaar oud, dochter van Albert Willems WEMMENHOVE en Lammigje Jans LINDE.

Geesje is eerder getrouwd rond 1792 voor de kerk, op ongeveer 25‑jarige leeftijd met Albert Alberts STRIJKER (ongeveer 25 jaar oud), gedoopt rond 1767, wonende te Hoogeveen, overleden tussen 1792 en 1798, 25 jaar tot 31 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

 

1       Arentje Jans REINDERS, gedoopt op zondag 16 september 1798 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op donderdag 19 februari 1801 aldaar, 2 jaar en 156 dagen oud.

 

2       Albertie REINDERS, gedoopt op zondag 10 januari 1802 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Over Albertie verder niets bekend!

 

 

3       Geertje Jans KLEYNE|REINDERS, gedoopt op zondag 20 oktober 1805 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv., daarna chr. afgesch.), volgt onder V‑h.

 

4       Reyndert Jans REINDERS, gedoopt op woensdag 10 januari 1810 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op woensdag 22 mei 1811 aldaar, 1 jaar en 132 dagen oud.

 

5       Reinoud REINDERS, geboren op woensdag 28 oktober 1812 te Hoogeveen (ned. herv.), volgt onder V‑i.

 

Jan is getrouwd op woensdag 9 januari 1833 te Hoogeveen, op 55‑jarige leeftijd (2) met Femmigje Koerts DE GRAAF (69 jaar oud), arbeidster, gedoopt op zondag 6 november 1763 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op donderdag 27 juni 1844 aldaar, 80 jaar en 234 dagen oud, dochter van Koert Jurjens DE GRAAF en Geesjen Jans SMIT.

 

Femmigje overleed in wijk B streek de Slood nr. 292.

 

Femmigje is eerder getrouwd rond 1792 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 29‑jarige leeftijd met Roelof JANS (ongeveer 53 jaar oud), gedoopt op zondag 4 oktober 1739 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor 1805, hoogstens 66 jaar oud. Femmigje is eerder getrouwd op zondag 3 maart 1805 te Hoogeveen voor de kerk, op 41‑jarige leeftijd met Fake Stoffers SCHONEWILLE (45 jaar oud), gedoopt op zondag 22 juli 1759 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op zaterdag 6 juli 1811 aldaar, 51 jaar en 349 dagen oud.

Fake is eerder getrouwd rond 1791 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 32‑jarige leeftijd met Lammechien Egberts YMKER (ongeveer 28 jaar oud), gedoopt op zondag 4 december 1763 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op woensdag 10 oktober 1804 aldaar, 40 jaar en 311 dagen oud, dochter van Egbert Theunis YMKER en Lysbeth Roelofs KOSTER. Femmigje is eerder getrouwd op zaterdag 8 februari 1817 te Hoogeveen, op 53‑jarige leeftijd met Albert Jacobs KOSTER (55 jaar oud), landbouwer, gedoopt op zondag 5 juli 1761 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op zaterdag 30 april 1831 aldaar, 69 jaar en 299 dagen oud, zoon van Jacob Koerts KOSTER en Trijntjen Alberts KROES.

 

Albert en Femmigje woonden o.a. in wijk B streek de Slood nr. 357.

 

Albert is eerder getrouwd rond 1797 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 36‑jarige leeftijd met Trijntjen Stoffers SCHONEWILLE (ongeveer 34 jaar oud), gedoopt op zondag 25 september 1763 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden rond zaterdag 23 maart 1799 aldaar, begraven op woensdag 27 maart 1799 aldaar, ongeveer 35 jaar en 179 dagen oud, dochter van Stoffer Harms SCHONEWILLE en Aaltjen Jans SMIT.

Trijntjen is eerder getrouwd rond 1785 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 22‑jarige leeftijd met Berent Gerrits SMAND (ongeveer 27 jaar oud), gedoopt op zondag 8 oktober 1758 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 17 februari 1789 aldaar, 30 jaar en 132 dagen oud. Albert is eerder getrouwd rond 1800 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 39‑jarige leeftijd met Geesien Stoffers HARTMAN (ongeveer 46 jaar oud), gedoopt op zondag 13 oktober 1754 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 14 augustus 1807 aldaar, 52 jaar en 305 dagen oud.

Geesien is eerder getrouwd rond 1782 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 28‑jarige leeftijd met Harm Gerrits VAN GOOR (ongeveer 29 jaar oud), gedoopt op zondag 13 mei 1753 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 25 mei 1798 aldaar, 45 jaar en 12 dagen oud, zoon van Gerrit Alberts VAN GOOR en Stijntje Hendriks BOOY.

 

IV‑e   Susanna Reynders KLEINE, arbeidster, gedoopt op zondag 27 november 1796 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden op zaterdag 6 augustus 1881 aldaar, 84 jaar en 252 dagen oud, dochter van Reynder Klaassen KLEYNE (III‑b) en Jantjen REYNDERS.

 

Susanna en Hendrik verklaarden bij hun huwelijk dat zij "zes" kinderen samen hadden, het eerste in 1820 in geb. reg. no. 180 van het M‑geslacht, met de voornaam Hendrik; het tweede in 1823 onder no. 87 geb. reg. van het Vr.‑gesl., met de voorn. Jantje; het derde in 1826 onder no. 50 in geb. reg. van het M‑gesl., met de voorn. van Reinder; het vierde in 1828 onder no. 201 in geb. reg. van het M‑gesl. genaamd Albert'het vijfde in 1831 onder no. 163 in geb. reg. van het Vr.‑gesl., genaamd Catharina; het zesde in 1835 onder nommero 54 in het geboorte register vermeld, van het vrouwlijke geslacht, met de voornaam van Femmigje.

Acte hiervan opgemaakt in bijzijn van Hendrik Roelofs Klinkien, vervener, oud 61 jaren en Lense Geerts Lensen, timmerman, oud 67 jaren en Salomon Simons Wijnberg, koopman, 57 jaren oud en Johannes Padding Harmszoon, blokkenmaker, oud 25 jaren.

 

Susanna is getrouwd op woensdag 24 november 1841 te Hoogeveen, op 44‑jarige leeftijd met Hendrik Hendriks LUNENBORG (47 jaar oud), arbeider, gedoopt op zondag 26 oktober 1794 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden op zondag 11 augustus 1872 aldaar, 77 jaar en 290 dagen oud, zoon van Hendrik Hendriks LUNENBORG (arbeider) en Trijntjen Alberts GROOTE.

 

Hendrik en Susanna woonden op Noord wijk C nrs. 126, 727 en 153.

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Hendrik LUNENBORG, arbeider, geboren op vrijdag 24 november 1820 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar.

 

Hendrik en Delia woonden op het Achterom wijk C nrs. 663 en 665.

 

Hendrik was gehuwd met Delia STOFFERS, arbeidster, geboren op donderdag 24 maart 1825 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar, dochter van Roelof Harms STOFFERS en Geertje Alberts KIST.

 

2       Jantje LUNENBORG, geboren op zaterdag 24 mei 1823 te Hoogeveen, gewettigd.

 

3       Reinder LUNENBORG, geboren op dinsdag 13 juni 1826 te Hoogeveen, gewettigd.

 

4       Albert LUNENBORG, geboren op zaterdag 8 november 1828 te Hoogeveen, gewettigd.

 

5       Catharina LUNENBORG, geboren op donderdag 27 oktober 1831 te Hoogeveen, gewettigd.

Zij had van een onbekende man één dochter.

 

6       Femmigje LUNENBORG, arbeidster, geboren op zondag 22 maart 1835 te Hoogeveen (ned. herv.), gewettigd, wonende aldaar en te Beilen.

Femmigje is getrouwd op zaterdag 23 mei 1857 te Hoogeveen, op 22‑jarige leeftijd (1) met Albert Hendriks POL (24 jaar oud), arbeider, geboren op zaterdag 6 april 1833 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar en te Beilen, overleden voor juni 1896, hoogstens 63 jaar en 2 maanden oud, zoon van Hendrik POL (arbeider) en Femmigje SCHONEWILLE (arbeidster).

 

Albert en Femmigje woonden op het Achterom wijk C nrs. 68nk en 118, de familie vertrekt op 16 mei 1874 naar de gemeente Beilen.

 

Femmigje is getrouwd op zaterdag 6 juni 1896 te Hoogeveen, op 61‑jarige leeftijd (2) met Hendrik Hendriks KAMMAN (62 jaar oud), schipper, geboren op zondag 7 juli 1833 te Hoogeveen, wonende aldaar, overleden op woensdag 5 januari 1910 te Meppel, 76 jaar en 182 dagen oud, zoon van Hendrik Jans KAMMAN en Fijchien Geuchiens DE JONGE.

 

Hendrik woonde met Petronella ....., later met Femmigje op Noord wijk C nr. 46.

 

Hendrik was weduwnaar van Petronella MEINEN, geboren op woensdag 12 september 1832 te Hoogeveen, wonende aldaar, overleden op dinsdag 26 december 1893 aldaar, 61 jaar en 105 dagen oud, dochter van Jan MEINEN (schipper en landbouwer) en Marijchje HARTMAN (landbouwster).

 

 

IV‑f    Reinder Reinders KLEINE, arbeider, landbouwer en veehouder, gedoopt op woensdag 18 september 1799 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden op vrijdag 12 april 1878 aldaar, 78 jaar en 206 dagen oud, zoon van Reynder Klaassen KLEYNE (III‑b) en Jantjen REYNDERS.

 

Reinder en Hendrikje woonden in wijk C streek Achterom nr. 664, 93nk en 111.

 

De kinderen werden allemaal geboren op nr. 664, in enkele geboorte acten is sprake van nr. 665 maar dat klopt niet, er is zelfs sprake van 664a, dat kan wel want voor 1826 woonde Reinder en zijn vrouw bij haar ouders in.

 

Kindserkenning;

 

op heden den achtsten maart achtienhonderd zesenzestig, verscheen voor mij; Jan Oldenbandringh, ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente Hoogeveen, provincie Drenthe, in het gemeentehuis aldaar Reinder Reinders Kleine, oud zes‑en zestig jaren, arbeider van beroep en Hendrikje Teunis Nijboer oud drie‑en zestig jaren, van beroep zonder beide wonende te en, in de gemeente Hoogeveen, echtelieden, dewelke ons hebben verklaard bij deze te erkennen en te wettigen twee uit hen alhier geboren kinderen als een van het vrouwelijke geslacht op den negenentwintigsten december achttienhonderd eenentwintig des morgens ten zes uren, en het andere van het mannelijke geslacht den drieëntwintigsten february achttienhonderd vierentwintig des morgens te twee uren, het eerste ingeschreven in het geboorte register op folio één van het suppletoir onder nommer eenhonderd zesentachtig met den voornaam Hillegonda, en het tweede in dat op folio zeven onder nommer zesentwintig met den voornaam van Reinder, als kinderen van Hendrikjen Theunis Nijboer en Hendrikje Teunis Nijboer.

Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Petrus Alexander Braaksma, oud vierenvijftig jaar, van beroep politiebediende, wonende te Hoogeveen en van Willem Huyer, oud negenentwintig jaar, van beroep kantoorbediende, wonende te Hoogeveen.

En hebbende getuigen, deze acte, na voorlezing, nevens mij ondertekend verklarende comparanten geen schrijven hebbende geleerd. (met deze comparanten werden Reinder en Hendrikje bedoeld)

 

 

            Notaris Abraham Meyer 1811 ‑ 1836 te Hoogeveen

 

 

20.02.1826‑ nr.1540  acte verkoop;

                     Hilligje Jans wed. van Jannis Kerst Nijboer, aan Reinder Reinders de Kleine en zijn echtgenote Hendrikje Jannes Nijboer alle te Hoogeveen, verkoop van een half plaatsje bestaande in 't geheel in een huis met twee woningen no. 663 en 664, groen zaailand en heideveld tezamen groot ruim twee bundert gelegen in het Fisherveld aan de Zuidkant van het Agteromscheopgaande te Hoogeveen met eenige daarbij gehoorde rente‑erfpachten voor f.350,=

                    21 febr.      17.64

 

     (noot: Jannis Kerst Nijboer moet zijn Theunis Karst Nijboer, en het is ook geen Hendrikje Jannis Nijboer doch Hendrikje Theunis Nijboer. En ook geen Reinder de Kleine maar Reinder Kleine)

     De schrijver van bovenvermelde akte was waarschijnlijk ietwat doof en ook al slecht op de hoogte van de Nederlandsche Taal, lees de akte maar eens goed.

     Reinder en Hendrikje konden hem niet kontroleren omdat zij niet lezen en schrijven konden.

 

 

11.11.1861‑nr.185    koopcontract;

                     Tusschen Reinder Reinders Kleine te Hoogeveen als verkooper, en Jan Hendriks Strijker te Hoogeveen als kooper van een perceel bouwgrond gelegen op Achterom te Hoogeveen voor de somma van f.270,00, welke gelden zijn voorgeschoten aan den kooper door Meester Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen, tegen hypothekair verband op het gekochte.

                     19 nov.   19.735

 

 

16.11.1861‑nr.186    koopcontract;

                     Tusschen Reinder Reinders Kleine te Hoogeveen als verkooper, en Derk Hendriks Strijker te Hoogeveen als kooper van een perceel bouwgrond gelegen op Achterom te Hoogeveen voor de somma van f.270,00, welke gelden zijn voorgeschoten aan den kooper door Meester Hendrik Jan Carsten te Hoogeveen, tegen hypothekair verband op het gekochte.

                     19 nov.   19.18

 

 

02.04.1867‑nr.124    Obligatie met borgstelling;

                     ten voordele van Jacob Jans de Vrieze te Hoogeveen, ten laste van Reinder Reinders Kleine, en Reinder Kleine senior, beide wonende te Hoogeveen f.400,00

                     5 april    8,28

 

     (bovenstaande acte is niet helemaal juist weergegeven want Reinder Reinders moet in dit geval Reinder zijn geb. in 1824 en hij woonde in 1867 te Tiendeveen en dat is gem. Beilen!)

 

 

28.08.1868‑nr.208    Royment;

                     van Hypothecaire inschrijving genomen door nu wijlen Jan Blanken, ten laste van 1e Jan Theunis Nijboer ‑en 2e van Reinder Reinders Kleine en dezelfs huisvrouw Hendrikje Theunis Nijboer allen te Hoogeveen.

                     29 aug.    1,10

 

 

28.08.1868‑nr.209    Obligatie van Hypotheek;

                     voor Arend Blanken, ten laste van Reinder Reinders Kleine en dezelfs huisvrouw Hendrikje Theunis Nijboer, allen te Hoogeveen, groot f.300,00                  29 aug.    4,14

 

 

18.08.1875‑nr.236    Testament;

                     van Reinder Reinders Kleine te Hoogeveen.

 

18.08.1875‑nr.237    Testament;

                     van Hendrikje Theunis Nijboer te Hoogeveen.

 

(zie not.prot. R.A. te Assen)

 

In het kadaster van Drenthe ‑ Hoogeveen van 1832 Sectie B Pesserveld, komt Reinder acht maal voor: perceel 75 (huis en erf) 0.02,8 ha; perc. 76 bouwland 0.03,4 ha; perc. 77 weiland 0.08.10 ha; perc. 78 bouwland 0.26.10 ha; perc. 79 bouwland 0.21.40 ha; perc. 81 + 82 bouwland 0.25.10 + 0.11.80; perc. 84 bouwland 0.16.00 ha, toaal dus 1.14.70 ha.

 

Reinder is getrouwd op woensdag 10 maart 1824 te Hoogeveen, op 24‑jarige leeftijd met Hendrikje Teunis NIJBOER (20 jaar oud), arbeidster, huisvrouw en landbouwster, gedoopt op maandag 26 december 1803 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden op woensdag 13 februari 1889 aldaar, 85 jaar en 49 dagen oud, dochter van Theunis Karst NIJBOER en Hilligje Jans FRERIKS.

Uit dit huwelijk:

 

1       Hillegonda Reinders KLEINE, geboren op zaterdag 29 december 1821 te Hoogeveen (ned. herv., later chr. geref.), volgt onder V‑j.

 

2       Reinder Reinders KLEINE, geboren op maandag 23 februari 1824 te Hoogeveen (ned. herv.), volgt onder V‑k.

 

3       Jantje Reinders KLEINE, geboren op woensdag 12 oktober 1825 te Hoogeveen (ned. herv.), volgt onder V‑l.

 

4       Johanna KLEINE, geboren op donderdag 1 mei 1828 te Hoogeveen (ned. herv.), overleden op maandag 25 juni 1832 aldaar, 4 jaar en 55 dagen oud.

 

5       Hendrikje Reinders KLEINE, geboren op maandag 9 januari 1832 te Hoogeveen (ned. herv.), volgt onder V‑m.

 

6       Karst Reinders KLEINE, geboren op zondag 25 januari 1835 te Hoogeveen (ned. herv.), volgt onder V‑n.

 

7       Klaas Reinders KLEINE, geboren op zaterdag 18 november 1837 te Hoogeveen (ned. herv.), volgt onder V‑o.

 

8       Teunis REINDERS, geboren op donderdag 23 april 1840 te Hoogeveen (ned. herv.), volgt onder V‑p.

 

9       Janna Reinders KLEINE, arbeidster, geboren op dinsdag 25 april 1843 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar, overleden op zaterdag 18 juli 1914 te Beilen, 71 jaar en 84 dagen oud.

 

                Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 ‑ 1895

 

29.01.1875‑nr. 42    Testament;

                     Johanna Reinders Kleine te Hoogeveen.

 

04.09.1876‑nr.305    Inventaris;

                     opgemaakt van den huwelijksgemeenschappelijken boedel zoals die tusschen Johanna Kleine te Hoogeveen, en wijlen haren echtgenoot Jannes Faken Talen heeft bestaan.

                     8 sept.     2,21

 

fice 6

10.03.1876‑nr.113    Publieke verkoop;

                     van een praam genaamd de vrouwe JOHANNA, gelegen en houdende te Hoogeveen, ten verzoeke van Johanna Reinders Kleine weduwe Jannes Faken Thalen te Hoogeveen., opgebragt f.1372,00

                     18 mrt.    22,01

 

17.04.1876‑nr.147    Testament;

                     van Johanna Reinders Kleine, weduwe Jannes Faken Thalen te Hoogeveen.          

 

03.04.1908‑nr.3766   Testament;

                     van Janna Reinders Kleine en Berend Hendriks Eleveld te Hoogeveen, geen kosten.

 

(zie not.prot. R.A. te Assen)

 

 

Janna is getrouwd op zaterdag 30 augustus 1862 te Hoogeveen, op 19‑jarige leeftijd (1) met Johannes THALEN (23 jaar oud), arbeider, geboren op donderdag 4 oktober 1838 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar, overleden op maandag 7 juni 1875 te Meppel, 36 jaar en 246 dagen oud, zoon van Fake Jannis THALEN (schipper, landbouwer en veehouder) en Jantje Willems DE BOER.

 

Johannes en Janna woonden in wijk C streek Noord nr. 263nk.

 

              Notaris A.J.Carsten Hoogeveen 1845 ‑ 1895

 

29.01.1875‑nr. 41    Testament;

                     Johannes Fake Thalen te Hoogeveen.

 

(zie not.prot. R.A. te Assen)

 

Janna is getrouwd op donderdag 7 juni 1877 te Hoogeveen, op 34‑jarige leeftijd (2) met Berend Hendriks ELEVELD (36 jaar oud), arbeider, geboren op zondag 17 januari 1841 te Hoogeveen (ned. herv.), wonende aldaar, overleden op woensdag 22 april 1903 aldaar, 62 jaar en 95 dagen oud, zoon van Hendrik Etten ELEVELD en Jacoba DE GROOT.

 

Berend en Jentien woonden o.a. in wijk D op het Krakeel nr. 136nk, hij woonde daar ook met Janna.

 

Berend is eerder getrouwd op zaterdag 20 augustus 1864 te Hoogeveen, op 23‑jarige leeftijd met Jentien SMIT (24 jaar oud), arbeidster, geboren op donderdag 16 april 1840 te Beilen (ned. herv.), wonende te Hoogeveen, overleden op maandag 2 oktober 1876 aldaar, 36 jaar en 169 dagen oud, dochter van Egbert Jans SMIT en Jantje Harms GORT.

 

10     Hendrik KLEINE, geboren op maandag 7 april 1845 te Hoogeveen (ned. herv.), overleden op zaterdag 6 april 1850 aldaar, 4 jaar en 364 dagen oud.

 

11     Jan KLEINE, geboren op dinsdag 14 december 1847 te Hoogeveen (ned. herv.), overleden op zondag 30 januari 1848 aldaar, 47 dagen oud.

 

 

V‑a    Reinder Hendriks KLEINE, arbeider, gedoopt op zondag 16 september 1804 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar en te Stuifzand, overleden op dinsdag 9 oktober 1866 te Hoogeveen, 62 jaar en 23 dagen oud, zoon van Hendrik Reinders KLEINE (IV‑b) en Geertruyd Reynders VAN OOSTEN.

 

Reinder is overleden ten huize van de weduwe Jan Arends Koops te Hoogeveen‑C Noord 137.

 

Ook Reinder werd in Ruinen meestal aangeduid met de achternaam KLEIN i.p.v. KLEINE, zie tekst bij vader Hendrik.

 

Reinder is getrouwd op zondag 9 mei 1830 te Hoogeveen, op 25‑jarige leeftijd met Geertje Roelofs JONKER (25 jaar oud), dienstmeid, gedoopt op zondag 28 oktober 1804 te Hoogeveen, wonende aldaar en te Stuifzand, overleden op maandag 1 augustus 1853 te Stuifzand gem. Ruinen, 48 jaar en 277 dagen oud, dochter van Roelof Jans JONKER (arbeider) en Aaltje Andries VELDMAN.

Uit dit huwelijk:

 

1       Geertruida KLEINE, geboren op zondag 29 mei 1831 te Hoogeveen, volgt onder VI‑a.

 

2       Roelof Reinders KLEINE, geboren op vrijdag 29 augustus 1834 te Ruinen, volgt onder VI‑b.

 

3       Aaltien KLEINE, geboren op vrijdag 10 november 1837 te Ruinen (ned. herv.), volgt onder VI‑c.

 

4       Hendrik KLEINE, geboren op donderdag 25 februari 1841 te Ruinen (ned. herv.), volgt onder VI‑d.

 

5       Jan KLEINE, geboren op vrijdag 26 april 1844 te Ruinen, overleden op zaterdag 12 juli 1862 te Stuifzand gem. Ruinen, 18 jaar en 77 dagen oud.

 

 

V‑b    Arend Hendriks KLEINE, gedoopt op zondag 11 januari 1807 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv., daarna chr. afgesch), wonende aldaar en te Stuifzand, overleden op vrijdag 20 september 1850 te Hoogeveen, 43 jaar en 252 dagen oud, zoon van Hendrik Reinders KLEINE (IV‑b) en Geertruyd Reynders VAN OOSTEN.

 

Ook Arend werd in Ruinen aangeduid met KLEIN i.p.v. KLEINE, zie tekst bij vader Hendrik.

Arend en Aleida woonden op het Achterom wijk C nr. 672, Aren woonde met Jentje later in de Kleine Kerksteeg nr. 394 en naderhand te Stuifzand.

 

Arend is getrouwd op zaterdag 11 april 1835 te Hoogeveen, op 28‑jarige leeftijd (1) met Aleida DE JONGE (35 jaar oud), naaister, gedoopt op woensdag 25 september 1799 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden op zondag 20 oktober 1839 aldaar, 40 jaar en 25 dagen oud, dochter van Roelof Gerrits DE JONGE (schipper) en Sara Jans HEEREN|HEREN.

Aleida was weduwe van Jan OLDEKAMP, wever, gedoopt op woensdag 21 februari 1798 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op woensdag 15 augustus 1827 aldaar, 29 jaar en 175 dagen oud, zoon van Meine OLDEKAMP (kleermaker en winkelier) en Stijntje Simons FAAS.

Uit dit huwelijk:

 

1       Hendrik KLEINE, boerenarbeider, geboren op donderdag 17 maart 1836 te Hoogeveen (ned. herv., later chr. afgesch.), wonende aldaar.

 

Hendrik staat in het bevolkingsregister van Hoogeveen van 1850/1860 te boek als dienstknecht wonende in de gem. Beilen, in Beilen is echter niets over hem te vinden.

In het bevolk. reg. 1861/1880 komt Hendrik niet meer voor, waar hij gebleven is en wat er verder van hem geworden is, voorlopig geen idee!

 

Hendrik melde zich in januari 1855 voor de militaire dienst, hij werd afgekeurd, reden; te klein!

Zijn voogd was op dat moment Jurjen/Jacobs Bade, schipper van beroep.

Het signalement van Hendrik:

       aangezigt    ovaal           haar         blond

       voorhoofd    rond            wenkbrauwen  idem

       neus         spits           mond         ordinair

       kin          rond

Zijn maat was 1 Ellen en 550 strepen. (1 meter 55)