Schoonebeek, 29 juni 1995  

 

 

Geachte familie, lezers, etc.,

 

Na de uitgifte van ons eerste boek in mei van 1994 over de families "Kleyne cq Kleine" uit Hoogeveen, dan nu de "afstam­me­lingen van Frerick Kleyne" in boekvorm.

Velen onder U zullen zeggen: "Eindelijk". Toch is dit nog vrij snel gegaan gezien naar anderen die veel minder tijd hieraan kunnen besteden dan wij hebben gedaan.

Ook al vanwege het feit dat wij, hoe meer wij terug in de tijd zochten, des te duidelijker het ons werd dat er niet slechts één familie Kleine bestond, doch meerdere. Uiteindelijk zijn wij beland bij drie families, die min of meer de "achternaam" of "toevoegsel" van "Kleyne cq Kleine" droegen.

Naast de stamvader "Frerik Kleyne" van de familie die in dit boek word behan­deld, zijn dat "Hendrick Kleyne" (uitgegeven in 1994) en "Reynder Wolters". Van enigerlei familieverband tussen deze drie fami­lies is door ons tot op heden geen bewijs gevon­den.

Wij hebben hier Frederik Berents als "Stamvader" gekozen, daar wij er tot nu toe niet achter zijn gekomen waar hij vandaan kwam en dus ook niets omtrent zijn ouders kunnen vermelden dan dat zijn vaders naam Berent was.

Van de familie Kleine uit Barendrecht kreeg ik een wapen toegezonden die aan deze familie zou toebehoren, maar na inzage in het register van ingeschreven en erkende familie-wapens in Nederland moet ik hun en misschien meerdere die illusie ontne­men!

Ook in deze uitgave geen schokkende en hoogdravende verhalen, wij hebben daar ook niet zo zeer naar gezocht, wat wij tegen­kwamen is door ons uiteraard wel genoteerd. Ons onderzoek gaat meer over naar wie van wie afstamde en met wie hij of zij wel verder door het leven ging, kinderen kreeg enz. Wij hebben een algemeen beeld gevormd met een zo exact mogelijk gegeven over de nakomelingen, er zullen heus wel enige vraagtekens blijven. Ook zijn er misschien wel mensen die het dit keer ook niet altijd met ons eens zullen zijn, het zij zo!

Wij hebben ook deze maal niet met de natte vinger gewerkt, diverse gegevens zijn met anderen vergeleken en hier en daar wat bijgeschaafd.

Ook dit keer zijn niet al te veel bijzaken vermeld, dit i.v.m. de kosten, hoe meer bladen hoe hoger de kosten, het moest ook redelijk betaalbaar blijven.

Mochten er echter nog vragen zijn, dan zal ik uiteraard probe­ren daar een antwoord op te geven. Ik heb veel gegevens thuis die ik vanwege de financiële beperking in dit boek niet kwijt kon, maar die wel door ons verzameld zijn. Dan denk ik o.a. aan nadere gegevens over de aangehuwde families, zoals: de Booy's, ten Caat, Schonewille, Snijder, Stuivezand, Slot, enz.

 

Over deze laatste, de familie "Slot" wil ik nog een apart boekje uitgeven, dat betreft alleen die lijn die voortkomt uit deze familie van "Frerick Kleyne". Het zal U opvallen dat ik de nakomelingen van zijn kleinzoon Booye Leeuws Berents en Grietje Jans Slot in de tweede generatie afbreek. Dat doe ik omdat de familie dan door het leven gaat als "Slot"

 

Ook de gegevens over de beide andere families Kleine die diverse malen elkanders pad kruisten, zijn bij mij uiteraard bekend. Ons volgend doel is om de familie van Reynder Wolters zo spoedig mogelijk af te ronden.

Tevens kunt U zelf natuurlijk altijd terecht bij één van de onderstaande Archieven voor aanvullende gegevens betreffende uw respectievelijke voorouders.

 

In februari 1990 zijn mijn vader en ik gestart in het gemeen­telijk archief te Hoogeveen, vanaf toen elke week één volle dag archiefwerk naast Hoogeveen ook de gemeenten Amsterdam, Assen, Avereest, Beilen, Coevorden Dalen, Diepenveen, Deven­ter, Doesburg, Emmen, Gramsbergen, Hardenberg, Meppel, Nieuw-Leusen, Odoorn, Ommen, Oosterhesselen, Roden, Ruinen, Ruiner­wold,  Sleen, Staphorst, Vriezenveen, Westerbork, Zutphen, Zuidwolde, Zweeloo en Zwolle en ook de Rijksarchieven in Drenthe (Assen), in Groningen (Groningen), Overijssel (Zwolle) en in Gelderland (Arnhem). Al met al een hele klus!

Daarnaast hebben wij vele kerkhoven afgelopen in Drenthe, Over­ijssel en de Achterhoek.

 

Ook hebben wij veel andere familie uitgaven zoals Stambomen en Kwartierstaten en Genealogieën gelezen en daarnaast ook de hulp en steun gehad van mede onderzoekers, vooral in Hoog­eveen.

De namen van deze mensen heb ik reeds in het eerste boek genoemd, wel wil ik hun nogmaals bedanken voor hun support en steun.

Ook hier past weer een woord van dank aan de heer Wim Stan­daard als archivaris van het gem. archief in Hoogeveen voor zijn hulp in diverse zaken op dit boek betrekking hebbende.

 

Ik wil deze keer ook mijn broer bedanken voor zijn inzet ter verfraaiing van de indeling van zowel dit- als het vorige boek, ook de ontwerpen op het omslag zijn van hem.

 

Wij hopen dat U de inhoud met net zo veel genoegen leest, dan het ons verging bij het verzamelen ervan.

 

              Mede namens mijn vader,

 

                     Piet Kleine


 

 

 

 

 

Het ontstaan van Hoogeveen.

Hieronder een klein stukje tekst uit het boek "Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813".

 

Het ontstaan van wat nu de gemeente Hoogeveen is, wordt gelegd bij de overeenkomst die Roelof van Echten en de eigenaren van Steenbergen en Ten Arlo op 20 december 1625 sloten. Deze laatsten verkochten aan van Echten grote stukken veen, namelijk een stuk van 200 bij 100 roeden (een Drentse roede was 8,4707 m) in het zogenaamde Westerveen (langs het Oude Diep) en al het veen in het zogenaamde Oosterveen, dat gelegen was ten oosten van een lijn vanaf de Pesser Marke zuidoostwaarts door het Riegmeer. Roelof van Echten verplichtte zich een "schipvaert" aan te leggen voor de afvoer van turf, ook ten dienste van Steenbergen en Ten Arlo. Het veengebied dat van Echten hier verwerft, omvat het grootste deel van de huidige gemeente Hoogeveen.

 

(Zie ook Hoogeveen: "van Echten's Morgenland door de auteurs L. Huizing en Dr. J. Wattel)

 

(Zie ook "Geschiedenis van Hoogeveen 1815 - 1975" onder redactie van H. Gras, F. Nijstad e.a.), uitgegeven in 1995 en vervaardigd in opdracht van het gemeentebestuur van Hoogeveen.

 

Alle drie de boeken zijn aanwezig in de leeszaal van het Oud Archief te Hoogeveen.


I        Frerick Kleyne, keuter, gedoopt rond 1650 (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, overleden na 1713, minstens 63 jaar oud.

 

Haarsteden‑register Hoogeveen 1691/1694 het Suydwoldiger Rot.

 

Frerick Berents betaald f. 1,‑,‑ in 1691, in 1693 f. 2,‑,‑.

 

Hij wordt in 1704 en 1705 aangeslagen voor f. 2,‑,‑ in het Zuidwolder Rot, in hetzelfde Rot in 1706 t/m 1712 voor f. 4,‑,‑, nog steeds inhetzelfde Rot in 1713 ook voor f. 4,‑,‑ maar dan samen met zijn Swager.

 

Frerik was na 1713 waarschijnlijk te oud om zelf nog te boeren want in 1714 staat zijn zoon op hetzelfde adres vermeld voor f. 2,‑,‑.

 

Frerick is getrouwd in het jaar 1670 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 20‑jarige leeftijd met Hillegijn Hendriks (ongeveer 18 jaar oud), gedoopt rond 1652 (ned. ger.), wonende te Hoogeveen.

Uit dit huwelijk:

 

1       Hendrik Kleyne, gedoopt rond 1673 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder II‑a.

 

2       Berent Kleyne, gedoopt rond 1675 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder II‑b.

 

 

II‑a   Hendrik Kleyne, gedoopt rond 1673 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, zoon van Frerick Kleyne (I) en Hillegijn Hendriks.

Hendrik is getrouwd in december 1695 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 22‑jarige leeftijd met Marchien Booys (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt rond 1673 te Meppel (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, dochter van Fake Booys (schipper) en Femmeken Bartels.

Uit dit huwelijk:

 

1       Frederik Kleyne, gedoopt in oktober 1697 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Frederik is waarschijnlijk of reeds jong overleden of nooit gehuwd geweest.

 

 

2       Femmechjen Kleyne, gedoopt in september 1699 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑a.

 

3       Fake Kleyne, gedoopt in november 1700 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Fake is waarschijnlijk ook nooit gehuwd geweest of zeer jong overleden.

 

 

4       Nn Kleyne, gedoopt op woensdag 25 januari 1702 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

De naam van dit kind is niet achterhaald, is w.s. jong overleden.

 

 

5       Nn Kleyne, gedoopt in juli 1705 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

De naam van dit kind is niet achterhaald, is w.s. jong overleden.

 

 

6       Lieewe Kleyne, gedoopt op woensdag 5 oktober 1712 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Lieewe is w.s. ook jong overleden, want er is verder niets over hem bekend.

 

 

7       Jan Kleyne, gedoopt op woensdag 5 oktober 1712 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Jan is w.s. ook jong overleden, ook van hem is verder niets bekend.

 

 

 

II‑b   Berent Kleyne, keuter, gedoopt rond 1675 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden tussen 1722 en 1723 aldaar, 47 jaar tot 48 jaar oud, zoon van Frerick Kleyne (I) en Hillegijn Hendriks.

 

Berent werd voor het eerst vermeld in het haardstedenregister van Hoogeveen in het jaar 1704, 1706 en 1709 t/m 1722 in het Zuidwoldiger Rot, daarna werd de weduwe Berend Frericks vermeld, zij betaalden 2 caroler guldens.

 

Berent is ondertrouwd op woensdag 23 december 1699 te Hoogeveen en getrouwd op donderdag 21 januari 1700 aldaar voor de kerk, op ongeveer 25‑jarige leeftijd (1) met Aaltjen Arents (ongeveer 20 jaar oud), gedoopt rond 1680 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden voor 1702 aldaar, hoogstens 22 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

 

1       Frerik Kleyne, gedoopt in het jaar 1700 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑b.

 

Berent is getrouwd op zondag 19 maart 1702 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 27‑jarige leeftijd (2) met Geesjen Booys (ongeveer 24 jaar oud), gedoopt rond 1678 te Meppel (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, overleden na 1723 aldaar, minstens 45 jaar oud, dochter van Fake Booys (schipper) en Femmeken Bartels.

Uit dit huwelijk:

 

2       Wolter Kleyne, gedoopt in het jaar 1703 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven rond 1770 aldaar, ongeveer 67 jaar oud.

 

Zie Momberprot. 17.12.1770 te Assen

 

 

3       Fake Kleyne, gedoopt op zondag 18 juli 1706 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑c.

 

4       Hillegijn Kleyne, gedoopt op zondag 18 juli 1706 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor maart 1721 aldaar, hoogstens 14 jaar en 8 maanden oud.

 

5       Willem Kleyne, gedoopt in september 1709 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑d.

 

6       Berend Kleyne, gedoopt op zondag 13 maart 1712 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

7       Booy Kleyne, gedoopt op zondag 16 september 1714 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑e.8       Klaas Kleyne, gedoopt op zondag 28 maart 1717 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑f.

 

9       Hillegien Kleyne, gedoopt op zaterdag 22 maart 1721 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder III‑g.

 

 

III‑a Femmechjen Kleyne, gedoopt in september 1699 te Hoogeveen (ned. ger.), dochter van Hendrik Kleyne (II‑a) en Marchien Booys.

Femmechjen is getrouwd rond 1723 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd met Jan ten Kley ook genaamd Pool (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt rond 1702 te Hoogeveen (ned. ger.), zoon van Willem ten Cley (alias Bukking) en Geesjen Everts.

Uit dit huwelijk:

 

1       Annegien ten Kley (alias Pool), gedoopt op zondag 8 augustus 1723 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

2       Hendrik ten Kley ook genaamd Pool, gedoopt op zondag 27 januari 1726 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Hendrik is in het doopboek vermeld als "Janssen", zv. enz.

 

Hendrik is getrouwd rond 1758 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 32‑jarige leeftijd met Grietje Andries (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt rond 1735.

 

3       Wilm ten Kley (alias Pool), gedoopt op zondag 27 juni 1728 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

4       Femmechien ten Kley (alias Pool), gedoopt in februari 1730 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

5       Harmen ten Kley (alias Pool), gedoopt op zondag 28 augustus 1735 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

III‑b Frerik Kleyne, keuter, gedoopt in het jaar 1700 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 5 februari 1773 aldaar, 73 jaar oud, zoon van Berent Kleyne (II‑b) en Aaltjen Arents.

 

Met kerst 1730 als kerklidmaat aangenomen.

 

Frerik had als bijnaam " Varkenpootjen " (zie huw. van dochter Elisabeth) en het overlijden van zoon Lambert.

Frerik  werd vermeld in het Hollandsche Rot in 1729 t/m 1733, daarna 1740 en 1742.

Hij bezat in 1756 grond aan de Zuidkant van het Hollandscge Opgaande. (dat is nu het Hollandscheveldsche Opgaande)

 

Frerik is getrouwd rond 1728 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 28‑jarige leeftijd met Elisabeth Hartman (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt in augustus 1705 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 20 juli 1773 aldaar, 67 jaar en 11 maanden oud, dochter van Lambert (Hartman) en Elisabeth Hartman.

 

Met kerst 1730 als kerklidmaat aangenomen.Uit dit huwelijk:

 

1       Margje Kleyne, gedoopt op woensdag 6 oktober 1728 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op donderdag 10 februari 1729 aldaar, 127 dagen oud.

 

2       Margje Kleyne, gedoopt op zondag 16 april 1730 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor 1752, hoogstens 22 jaar oud.

 

3       Grietje Kleyne, gedoopt rond 1733 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑a.

 

4       Lambartus Kleyne, gedoopt op zondag 15 januari 1736 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor oktober 1741 aldaar, hoogstens 5 jaar en 9 maanden oud.

 

5       Faake Kleyne, gedoopt op zondag 5 oktober 1738 te Hoogeveen (ned. ger.), overleden voor 1752, hoogstens 14 jaar oud.

 

6       Lambartus Kleyne, gedoopt op zondag 29 oktober 1741 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑b.

 

7       Anna Kleyne, gedoopt op donderdag 19 mei 1746 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑c.

 

 

III‑c Fake Kleyne, keuter, gedoopt op zondag 18 juli 1706 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 17 juli 1761 aldaar, 54 jaar en 364 dagen oud, zoon van Berent Kleyne (II‑b) en Geesjen Booys.

 

Fake werd voor het eerst vermeld in het Haardstedenregister in het Zuidwoldiger Rot in 1730, daarna in het Hollandsche Rot in 1740, 1742, 1749.

 

Fake is getrouwd rond 1729 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige leeftijd met Aaltien Klaas (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt in november 1708 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 29 juli 1757 aldaar, 48 jaar en 8 maanden oud, dochter van Klaas Willems en Mergien Berents.

 

In het begraaf register van Hoogeveen lezen wij een Aaltien Klaas begraven op 18.05.1757.

 

 

Van geen der kinderen van Fake en Aaltje een huwelijk gevonden, waar deze kinderen gebleven zijn, blijft vooralsnog een raadsel!

Zeer waarschijnlijk zijn allen reeds jong gestorven, hoewel als men de lijst met namen bekijkt is er niet één dezelfde, dan moeten ze al zijn overleden na 1753, toen was de oudste reeds 22 jaar!

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Berend Kleyne, gedoopt op zondag 23 oktober 1729 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

2       Klaasje Kleyne, gedoopt op zondag 16 maart 1732 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

3       Vreerk Kleyne, gedoopt op zaterdag 1 januari 1735 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

4       Willem Kleyne, gedoopt op zondag 6 oktober 1737 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

5       Fake Kleyne, gedoopt op zondag 22 mei 1740 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

6       Hendrik Kleyne, gedoopt op donderdag 7 maart 1743 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

7       Jan Kleyne, gedoopt op zondag 20 februari 1746 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

8       Margien Kleyne, gedoopt op zondag 27 april 1749 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

9       Geesjen Kleyne, gedoopt op zondag 23 december 1753 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

III‑d Willem Kleyne, boer, gedoopt in september 1709 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 15 september 1769 aldaar, 60 jaar oud, zoon van Berent Kleyne (II‑b) en Geesjen Booys.

 

Willem en Grietje woonden te Hoogeveen in het Zuidwoldiger Rot, zie haardsteden register 1732 en 1733, 1742 t/m 1746, 1762, 1763, 1765 en 1766.

In 1740 woonde hij in het Westersche Rot, in 1756 bezat hij grond aan de Zuidkant van de Vaart. (dat is nu w.s. het Schut)

 

Willem is getrouwd rond 1733 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd met Grietje Spallinge (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt op zaterdag 31 oktober 1711 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op maandag 23 december 1754 aldaar, 43 jaar en 53 dagen oud, dochter van Wolter Spallinge en Aaltien Hendriks.

Uit dit huwelijk:

 

1       Aaltjen Kleyne, arbeidster, gedoopt op zondag 27 december 1733 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 27 september 1774 aldaar, 40 jaar en 274 dagen oud.

 

Aaltje is ongehuwd gebleven.

 

 

2       Berend Kleyne, gedoopt op zondag 4 september 1735 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑d.

 

3       Wolter Kleyne, gedoopt op zondag 25 november 1736 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor 1748 aldaar, hoogstens 12 jaar oud.

 

4       Fake Kleyne, gedoopt op zondag 9 november 1738 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor december 1753 aldaar, hoogstens 15 jaar en 1 maand oud.

 

5       Geesjen Kleyne, gedoopt op maandag 1 februari 1740 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑e.

 

6       Margien Kleyne, arbeidster, gedoopt op zondag 19 augustus 1742 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 8 april 1763 aldaar, 20 jaar en 232 dagen oud.

 

Margien is ongehuwd gebleven.

 
7       Hillegien Kleyne, gedoopt op maandag 6 september 1745 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑f.

 

8       Wolter Kleyne, gedoopt op donderdag 18 januari 1748 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑g.

 

9       Fake Kleyne, gedoopt op dinsdag 11 december 1753 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IV‑h.

 

 

III‑e Booy Kleyne, keuter en schipper, gedoopt op zondag 16 september 1714 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven tussen 1749 en 1752 aldaar, 35 jaar tot 38 jaar oud, zoon van Berent Kleyne (II‑b) en Geesjen Booys.

 

Booy en Grietje woonden volgens het haardsteden register in 1740 in het Hollandsche Rot.

 

Booy is getrouwd rond 1738 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd met Grietje Slot (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt op zondag 3 februari 1715 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, dochter van Jan Slot en Aaltien Kattouw.

 

Grietje is met kerst 1734 als kerklidmaat aangenomen.

 

Grietje is later getrouwd rond 1752 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 37‑jarige leeftijd met Roelof Aalderts (ongeveer 27 jaar oud), gedoopt op zondag 11 november 1725 te Hoogeveen (ned. ger.), zoon van Aaldert Seynen en Jantien Roelofs.

Uit dit huwelijk:

 

1       Berent Kleyne, gedoopt op zondag 28 juni 1739 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor september 1742 aldaar, hoogstens 3 jaar en 3 maanden oud.

 

2       Geesjen Kleyne, gedoopt op zondag 31 juli 1740 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

3       Berent Kleyne, gedoopt op zondag 9 september 1742 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑i.

 

4       Jan Kleyne, gedoopt op zondag 25 september 1746 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑j.

 

5       Egbert Kleyne, gedoopt op zondag 21 september 1749 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑k.

 

 

III‑f Klaas Kleyne, schipper, gedoopt op zondag 28 maart 1717 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar en te Nijstad a.d.verlaat gem. Zuidwolde (Dr.), begraven op woensdag 9 april 1794 te Hoogeveen, 77 jaar en 12 dagen oud, zoon van Berent Kleyne (II‑b) en Geesjen Booys.

 

Klaas woonde in het Kerspel Hogeveen, hij wordt vermeld in het Zuidwoldiger Rot in 1742 t/m 1745, nadien is er een periode tot 1762 dat er geen boeken zijn, en erna wordt hij niet meer vermeld.

Vermoedelijk is hij nadien vertrokken naar Nijstad in het Kerspel Suydwolde, ook al omdat zijn zoon daar na zijn huwelijk ook woonde.

 

Volgens de overlijdensboeken in Zuidwolde zou de naam van Klaas z'n vrouwAnnegien zijn, want op 07.11.1815 is een Annegien is overleden, wed. van wijlen Klaas Berends.

Het zou natuurlijk ook kunnen dat deze Annigje de ongetrouwde dochter van Klaas was die door de aangevers als de weduwe werd aangezien, dit laatste hebben wij maar aangenomen.

 

Zie ook overl.akte d.d. 03.10.1832 te Zuidwolde van zoon Berend, daar staat dat hij zoon was van Klaas Kleine en Annigjen.

Annigje was 13 jaar ouder dan Berend (in die tijd nogal een verschil, en men wist ook niet altijd hoe oud men was!) en volgens mij ongehuwd.

Bij het huwelijk van zijn kleinzoon Hendrik Berends in 1838 te Hoogeveen met Aaltje van Eck word vermeld dat zijn grootouders van vaderszijde voor meer dan dertig jaren zijn overleden.

 

 

Klaas is getrouwd rond 1739 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 22‑jarige leeftijd (1) met Geesjen Faken (ongeveer 20 jaar oud), gedoopt rond 1719 te Suytwolde|Echten (?) (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, begraven rond 1740 aldaar, ongeveer 21 jaar oud.

 

Geesje is waarschijnlijk afkomstig uit het Kerspel Zuidwolde of Echten, Klaas was Schipper dus passeerde veelvuldig de verlaten bij Nijstad en Echten, Berent, de zoon van Klaas en zijn tweede vrouw Hendrikje, heeft zelfs altijd te Nijstad gewoond.

Ook komt de patroniem "Faken" tussen 1929 en 1951 in Hoogeveen verder niet voor. Afgaande op de geboorte van eerder genoemde Berent, vermoed ik dat zij ook in de buurt van of in Nijstad gewoond hebben.

Geesje is waarschijnlijk overleden tijdens of direct na de geboorte van haar dochter Geesje.

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Geesjen Kleyne, gedoopt op zondag 20 maart 1740 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven voor mei 1742, hoogstens 2 jaar en 2 maanden oud.

 

Klaas is getrouwd rond 1741 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd (2) met Hendrikje Lamberts (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt rond 1720 te Suytwolde|Echten (?) (ned. ger.), wonende te Nijstad a.d.verlaat gem. Zuidwolde (Dr.), begraven op vrijdag 11 januari 1793 te Hoogeveen, ongeveer 73 jaar oud.

 

Volgens mij is Hendrikje ook afkomstig uit Suytwolde of Echten en wel om de zelfde reden als bij Geesje, Klaas eerste vrouw. Er zijn ook genealogen die beweren dat zij een dochter is van Lambert Gerrits en Eemse Berents uit Hoogeveen en gedoopt in oktober 1716, doch die bewering weerleg ik om de volgende reden; er worden vier dochters geboren, niet één van deze meisjes krijgt de naam van Eemse of Eemde of iets wat daarop op lijkt, wel word de tweede dochter "Annegien" gedoopt en in Hoogeveen komt geen Lambert en Annigje als ouderpaar in de doopboeken voor in die periode.

 

 

Uit dit huwelijk:

 

2       Geesje Kleyne, gedoopt op zondag 13 mei 1742 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Geen vervolg van Geesjen gevonden, zij is waarschijnlijk jong overleden.

 

 

3       Annegien Kleyne, gedoopt op zondag 1 november 1744 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Geen vervolg van Annigjen gevonden, waarschijnlijk is zij jong overleden.

Zie ook de tekst bij haar vader!

 

 

4       Berent Kleyne, gedoopt op zondag 3 september 1747 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op vrijdag 20 september 1754 aldaar, 7 jaar en 17 dagen oud.

 

In het begraafboek wordt in 1754 op de 20e september vermeld; begrafen Klaas Berents erfgenaam f.=,10,=.

 

 

5       Hillegien Kleyne, gedoopt op zondag 15 september 1748 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑l.

 

6       Lammegien Kleyne, gedoopt op zondag 10 oktober 1751 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Geen vervolg van Lammegien gevonden, waarschijnlijk is zij jong overleden.

 

 

7       Berend Kleyne, gedoopt op donderdag 19 mei 1757 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑m.

 

 

III‑g Hillegien Kleyne, gedoopt op zaterdag 22 maart 1721 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 25 januari 1788 aldaar, 66 jaar en 309 dagen oud, dochter van Berent Kleyne (II‑b) en Geesjen Booys.

 

In het begraafboek van Hoogeveen wordt zij vermeld als Hillegjen Bosman.

 

Hillegien is getrouwd rond 1742 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 21‑jarige leeftijd met Hendrik Bosman (ongeveer 22 jaar oud), bijker, gedoopt op woensdag 6 maart 1720 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 12 april 1765 aldaar, 45 jaar en 37 dagen oud, zoon van Jan Bos en Zijtse Eijlders.

Uit dit huwelijk:

 

1       Fake Bosman, gedoopt op zondag 2 december 1742 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

2       Sijtske Bosman, gedoopt op donderdag 14 mei 1744 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

3       Jan Bosman, gedoopt op zondag 13 maart 1746 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

4       Geesjen Bosman, gedoopt op zondag 18 februari 1748 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor 1754 aldaar, hoogstens 6 jaar oud.

 

5       Grietjen Bosman, gedoopt op zondag 15 maart 1750 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op dinsdag 29 april 1760 aldaar, 10 jaar en 45 dagen oud.

 

Grietje is begraven als " een kind van Hendrik Jans Poep ".

 

 

6       Fake Bosman, gedoopt op maandag 3 april 1752 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

7       Geesjen Bosman, gedoopt op zondag 3 februari 1754 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op zaterdag 9 december 1820 aldaar, 66 jaar en 310 dagen oud.

 

Geesje overleed in wijk C op Noord nr. 737.

Geesjen is getrouwd rond 1778 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd met Arent Stoter (ongeveer 29 jaar oud), gedoopt op zondag 23 maart 1749 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

8       Berent Bosman, gedoopt op zondag 29 februari 1756 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

9       Koert Bosman, gedoopt op zondag 29 januari 1758 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

10     Booy Bosman, bijker en vervener, gedoopt op woensdag 20 februari 1760 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op zaterdag 26 oktober 1839 aldaar, 79 jaar en 248 dagen oud.

 

Booy en Albertien woonden in wijk B streek de Slood nr. 276.

 

Booy is getrouwd rond 1783 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige leeftijd met Albertien Metselaar (ongeveer 24 jaar oud), gedoopt op zondag 29 juli 1759 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op zaterdag 9 januari 1819 aldaar, 59 jaar en 164 dagen oud, dochter van Albert Metselaar en Engeltjen Adams.

 

11     Grietje Bosman, gedoopt op zondag 15 mei 1763 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

IV‑a Grietje Kleyne, gedoopt rond 1733 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 29 december 1801 aldaar, ongeveer 68 jaar oud, dochter van Frerik Kleyne (III‑b) en Elisabeth Hartman.

Grietje is getrouwd rond 1755 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 22‑jarige leeftijd met Arent Salomons (ongeveer 27 jaar oud), schipper, gedoopt rond 1728 te Hoogeveen, wonende aldaar, overleden op maandag 3 februari 1812 aldaar, ongeveer 84 jaar oud, zoon van Salomon Salomons en Geesien Kattouw.

Uit dit huwelijk:

 

1       Salomon Salomons, schipper en landbouwer, gedoopt op zondag 7 december 1755 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op zaterdag 24 oktober 1829 aldaar, 73 jaar en 321 dagen oud.

 

Salomon en Aaltje woonden in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 147.

 

Salomon is getrouwd rond 1788 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 33‑jarige leeftijd met Aaltje Schonewille (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt op zondag 9 maart 1766 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op vrijdag 23 februari 1844 aldaar, 77 jaar en 351 dagen oud, dochter van Stoffer Schonewille en Aaltjen Smit.

 

Aaltje overleed ten haren dochters huize in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 147.

Vermoedelijk had Jacob Tigelaar inmiddels de plaats van zijn schoonmoeder gekocht, want Salomon en Aaltje woonden voordien ook op dit adres.

 

 

2       Fake Salomons, gedoopt op dinsdag 7 december 1756 te Hoogeveen.

 

3       Geesjen Salomons, gedoopt op maandag 1 januari 1759 te Hoogeveen.

 

4       Frederik Salomons, gedoopt op zondag 6 september 1761 te Hoogeveen (ned. ger.).

Frederik is getrouwd rond 1785 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd met Lammegje Zwiep (ongeveer 26 jaar oud), gedoopt op zondag 16 september 1759 te Hoogeveen (ned. ger.), dochter van Hendrik Zwiep|Moespot en Trijntje Boertje|Boertien.

 

5       Elsjen Salomons, gedoopt op zondag 4 september 1763 te Hoogeveen.

 

6       Aaltje Salomons, gedoopt op woensdag 6 november 1765 te Hoogeveen.

Aaltje was gehuwd met Jan Krumink.

 

7       Elisabeth Salomons, gedoopt op woensdag 3 augustus 1768 te Hoogeveen (ned. ger.).

Elisabeth is getrouwd rond 1790 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 22‑jarige leeftijd (1) met Berent Boertien (ongeveer 27 jaar oud), gedoopt op zondag 23 januari 1763 te Hoogeveen (ned. ger.), zoon van Hendrik Boertje en Margje Kleynmeyer.

Elisabeth is getrouwd rond 1796 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 28‑jarige leeftijd (2) met Hendrik Dekker (ongeveer 27 jaar oud), gedoopt op woensdag 30 augustus 1769 te Hoogeveen (ned. ger.), zoon van Jan Dekker en Geertje Hendriks.

 

8       Margriete Salomons, gedoopt op woensdag 16 oktober 1771 te Hoogeveen.

 

9       Arent Salomons, gedoopt op zondag 29 januari 1775 te Hoogeveen, overleden op zaterdag 2 augustus 1834 te Ambt Ommen, 59 jaar en 185 dagen oud.

Arent was gehuwd met Geesje Hendriks, overleden op donderdag 17 december 1840 te Avereest.

 

 

IV‑b Lambartus Kleyne, gedoopt op zondag 29 oktober 1741 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 1 februari 1774 aldaar, 32 jaar en 95 dagen oud, zoon van Frerik Kleyne (III‑b) en Elisabeth Hartman.

 

Hij wordt in het begraafboek van Hoogeveen vermeld als Lambert Varkenpootjen.

 

Lambartus is getrouwd rond 1770 voor de kerk, op ongeveer 29‑jarige leeftijd met Fijgje Maat (ongeveer 20 jaar oud), gedoopt rond 1750, wonende te Hoogeveen, begraven op dinsdag 15 maart 1774 aldaar, ongeveer 24 jaar oud, dochter van Roelof Maat.

Uit dit huwelijk:

 

1       Roelof Kleyne, gedoopt op zondag 27 januari 1771 te Hoogeveen.

 

Verdere gegevens over Roelof niet gevonden, het is natuurlijk mogelijk dat hij na het overlijden van zijn ouders, hij was toen amper twee jaar, verder is opgevoed door de ouders van de moeder. Ook al omdat de ouders van Lambert toen reeds waren overleden.

En waar de ouders van Fijgje vandaan kwamen is tot nu toe bij ons niet bekend evenmin waar Fijgje is gedoopt.

 

 

 

IV‑c Anna Kleyne, gedoopt op donderdag 19 mei 1746 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op woensdag 6 januari 1808 aldaar, 61 jaar en 232 dagen oud, dochter van Frerik Kleyne (III‑b) en Elisabeth Hartman.

Anna is getrouwd op zondag 26 september 1773 te Hoogeveen voor de kerk, op 27‑jarige leeftijd met Klaas Schokker (28 jaar oud), gedoopt op zondag 13 december 1744 te Hoogeveen, wonende aldaar, overleden op woensdag 27 november 1811 aldaar, 66 jaar en 349 dagen oud, zoon van Arent Schokker (bakker) en Jantien Bogaert.

 

Klaas en Anna woonden in het van Echtens Hoogeveen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Arend Schokker, gedoopt op zondag 21 augustus 1774 te Hoogeveen, begraven op zaterdag 3 september 1774 aldaar, 13 dagen oud.

 

2       Arend Schokker, gedoopt op zondag 1 oktober 1775 te Hoogeveen.

 

3       Elsje Schokker, gedoopt op zondag 4 oktober 1778 te Hoogeveen.

 

4       Jantje Schokker, gedoopt op zondag 2 juni 1782 te Hoogeveen, begraven op vrijdag 11 april 1788 aldaar, 5 jaar en 314 dagen oud.

 

5       Elisabeth Schokker, gedoopt op zondag 11 december 1785 te Hoogeveen.

 

 

IV‑d Berend Kleyne, keuter en schipper, gedoopt op zondag 4 september 1735 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op donderdag 20 februari 1800 aldaar, 64 jaar en 169 dagen oud, zoon van Willem Kleyne (III‑d) en Grietje Spallinge.

 

Berend en Elisabeth woonden volgens het haardensteden register in het Suidwoldinger Sloodsche Rot van 1762 t/m 1766.

 

Berend is getrouwd rond 1761 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 26‑jarige leeftijd (1) met Elisabeth Scholten (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt op zondag 28 december 1738 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 6 april 1770 aldaar, 31 jaar en 99 dagen oud, dochter van Jan Scholten en Aaltien Harmens.

Uit dit huwelijk:

 

1       Willem Kleyne, gedoopt op zondag 25 april 1762 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder V‑a.

 

2       Aaltje Kleyne, gedoopt op zondag 8 januari 1764 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 21 juli 1797 aldaar, 33 jaar en 194 dagen oud.

Aaltje is getrouwd in het jaar 1787 te Hoogeveen voor de kerk, op 23‑jarige leeftijd met Egbert Kleyne, gedoopt op zondag 21 september 1749 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder IV‑k.

 

3       Jan Kleyne, gedoopt op maandag 19 mei 1766 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor augustus 1767 aldaar, hoogstens 1 jaar en 3 maanden oud.4       Jan Kleyne, gedoopt op zondag 16 augustus 1767 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor oktober 1776 aldaar, hoogstens 9 jaar en 2 maanden oud.

 

Berend is getrouwd rond 1771 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 36‑jarige leeftijd (2) met Margje Jeulen (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt op dinsdag 14 juli 1750 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden rond 1778, ongeveer 28 jaar oud, dochter van Jan Jeulen en Trijntien Vos.

Uit dit huwelijk:

 

5       Trijntje Kleyne, gedoopt op zondag 20 oktober 1771 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder V‑b.

 

6       Grietje Kleyne, arbeidster, gedoopt op zondag 3 oktober 1773 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op dinsdag 17 juni 1823 aldaar, 49 jaar en 257 dagen oud.

Grietje is getrouwd rond 1806 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 33‑jarige leeftijd met Klaas Prins (ongeveer 33 jaar oud), arbeider, gedoopt op zondag 12 december 1773 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op vrijdag 6 februari 1835 aldaar, 61 jaar en 56 dagen oud.

 

Klaas woonde o.a. in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 148, 123, 106, 93 en 140.

 

Klaas is daarnaast getrouwd rond 1798 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 25‑jarige leeftijd met Jantjen Smit (ongeveer 31 jaar oud), gedoopt op zondag 19 juli 1767 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op woensdag 15 juni 1808 aldaar, 40 jaar en 332 dagen oud, dochter van Reynt Smit en Annigje Alberts. Klaas is later getrouwd op zondag 21 september 1823 te Hoogeveen, op 49‑jarige leeftijd met Femmigje Prins (35 jaar oud), arbeidster, gedoopt op zondag 10 augustus 1788 te Hoogeveen, dochter van Hendrik Prins en Roelofje Kleyne.

Femmigje was weduwe van Roelof Boer, arbeider, gedoopt op zondag 17 november 1782 te Hoogeveen, overleden op dinsdag 26 september 1820 aldaar, 37 jaar en 314 dagen oud, zoon van Jan Boer en Trijntje Veltman.

 

7       Jan Kleyne, gedoopt op zondag 20 oktober 1776 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op donderdag 24 oktober 1776 aldaar, 4 dagen oud.

 

8       Jan Kleyne, gedoopt op zondag 6 september 1778 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder V‑c.

 

Berend is getrouwd rond 1782 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 47‑jarige leeftijd (3) met Marchien Bloemberg (ongeveer 30 jaar oud), gedoopt op zondag 3 december 1752 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op woensdag 23 maart 1825 aldaar, 72 jaar en 110 dagen oud, dochter van Hendrik Bloemberg en Lysebeth Alberts.

 

Marchien is overleden ten huize van haren zoon in wijk B streek Alteveer nr. 322. (dit zal waarschijnlijk haar stiefzoon Jan geweest zijn)

 

Uit dit huwelijk:

 

9       Elisabeth Kleyne, gedoopt op zondag 11 mei 1783 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor 1800 aldaar, hoogstens 17 jaar oud.

 

10     Geesjen Kleyne, gedoopt op zondag 19 september 1784 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven voor 1800 aldaar, hoogstens 16 jaar oud.

 

11     Hendrik Kleyne, gedoopt op zondag 15 oktober 1786 te Hoogeveen (ned. ger.), begraven op zaterdag 24 januari 1795 aldaar, 8 jaar en 101 dagen oud.

 

12     Jantjen Kleyne, gedoopt op zondag 21 oktober 1787 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder V‑d.

 

13     Hendrik Kleyne, gedoopt op zondag 2 mei 1790 te Hoogeveen (ned. ger.), volgt onder V‑e.

 

14     Aaltien Kleyne, gedoopt op zondag 21 oktober 1792 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar en te Avereest, overleden op zondag 5 maart 1876 aldaar, begraven op vrijdag 10 maart 1876 aldaar, 83 jaar en 136 dagen oud.

 

Aaltien is ongehuwd gebleven, zij overleed te Avereest in wijk D nr. 85.

 

 

 

IV‑e Geesjen Kleyne, gedoopt op maandag 1 februari 1740 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op vrijdag 2 januari 1801 aldaar, 60 jaar en 335 dagen oud, dochter van Willem Kleyne (III‑d) en Grietje Spallinge.

Geesjen is getrouwd rond 1767 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 27‑jarige leeftijd (1) met Arent Nijmeyer (ongeveer 27 jaar oud), schipper, gedoopt rond 1740 te NN, wonende te Hoogeveen, begraven op dinsdag 22 februari 1774 aldaar, ongeveer 34 jaar oud, zoon van Jan Nijmeyer en Mettien Kattouw.

Uit dit huwelijk:

 

1       Metje Nijmeyer, gedoopt op zondag 3 januari 1768 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

2       Willem Nijmeyer, gedoopt op zondag 14 januari 1770 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

Geesjen is getrouwd in het jaar 1776 te Hoogeveen voor de kerk, op 36‑jarige leeftijd (2) met Hilbert Mennink (47 jaar oud), schipper, gedoopt op vrijdag 16 september 1729 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 2 november 1802 aldaar, 73 jaar en 47 dagen oud, zoon van Jan Mennink en Aafjen Aalderts.

 

Hilbert was wedn. van Margjen Wessels, begr. te Hoogeveen d.d. 26.12.1774.

 

hun kinderen; Jan ged.Hgv. 01.02.1761, Aaltje ged.Deventer 28.07.1763,

Klaas ged.Hgv. 27.08.1768.

 

Uit dit huwelijk:

 

3       Aafje Mennink, gedoopt op zondag 6 april 1777 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

4       Grietje Mennink, gedoopt op woensdag 28 juni 1780 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

5       Aaldert Mennink, gedoopt op zondag 6 april 1783 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

6       Klaas Mennink, gedoopt op zondag 30 oktober 1785 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

7       Hilbert Mennink, gedoopt op zondag 23 augustus 1789 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

8       Elisabeth Mennink, gedoopt op donderdag 9 mei 1793 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

 

IV‑f Hillegien Kleyne, gedoopt op maandag 6 september 1745 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, overleden op vrijdag 25 januari 1811 aldaar, 65 jaar en 141 dagen oud, dochter van Willem Kleyne (III‑d) en Grietje Spallinge.

Hillegien is getrouwd rond 1780 te Hoogeveen voor de kerk, op ongeveer 35‑jarige leeftijd met Klaas Hogezand (ongeveer 33 jaar oud), gedoopt op zondag 23 april 1747 te Hoogeveen (ned. ger.), wonende aldaar, begraven op dinsdag 6 december 1825 aldaar, 78 jaar en 227 dagen oud, zoon van Lourens van 'T Hogezand en Vrouke Geuverts.

 

Klaas en Hilligje woonden in de gem. Hoogeveen o.a. in wijk B streek Alteveer nr. 308.

 

Uit dit huwelijk:

 

1       Vrouke Hogezand, gedoopt op zondag 13 augustus 1780 te Hoogeveen (ned. ger.).

 

2       Lourens Hogezand, arbeider, gedoopt op zondag 18 november 1781 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv., daarna chr. afgesch.), wonende aldaar, overleden voor 1850, hoogstens 69 jaar oud.

 

Lourens en Grietje woonden in de gem. Hoogeveen in wijk B streek de Slood nr. 308.

 

Lourens is getrouwd op zaterdag 29 april 1820 te Hoogeveen, op 38‑jarige leeftijd met Grietjen Booy (27 jaar oud), gedoopt op zondag 3 maart 1793 te Hoogeveen (ned. ger. = later ned. herv., daarna chr. afgesch.), wonende aldaar en te Dedemsvaart, dochter van Hendrik Booy