I           Focke Boyes, gedoopt rond 1512, wonende te Kooten (Frl).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1          Boye Fockes Boyes, geboren te Kootstertille, gedoopt te Kooten rond 1538, volgt onder II, blz. 1.

2          Lyebbe Fockes Boyes, gedoopt te Kooten (Frl) rond 1540.

Lyebbe is getrouwd te Kooten (Frl) rond 1565 voor de kerk, op ongeveer 25‑jarige leeftijd met Romck Wymers (ongeveer 20 jaar oud), gedoopt te Kooten (Frl) rond 1545.

3          Focke Fockes Boyes, gedoopt te Kooten (Frl) rond 1543.

Focke is waarschijnlijk dezelfde Focke Fockes die op 20.06.1594 (R.A. Achtkarspelen Ra1) land kopen te Kooten van Eelsck Engbertsdr. en Aelcke Engbertsdr., gezusters, geassisteerd met Menne Haerts, hun oom.

Focke wordt nog genoemd op 14.07.1603 als naastleger van land te Kooten (andere naastleger o.a. Sythye Wymers).

Focke was gehuwd met Jan Albertsdr..

 

II         Boye Fockes Boyes, ackerman, geboren te Kootstertille, gedoopt te Kooten rond 1538, wonende te Kooten (Frl), overleden te Kooten na 1596, minstens 58 jaar oud, zoon van Focke Boyes (I, blz. 1).

Boye was in 1581 kerkvoogd te Kooten.

 

In 1573 (a) en 1574 (b) komt Boeye Fockes voor als naastleger van verkocht land "in de Waldtmeeden" (gelegen tussen Harkema en Kooten) en te Kooten. Een jaar later wordt hij met zijn broer Focke Fockes genoemd als naastleger ten zuiden van een vergraven fenne "streckende met het ene eind in Harkemahage en het andere eind an die Colsleten"(c). Op dezelfde datum legt Boye Fockes als naastleger en naastbloet het niaar op de verkoop van een "fael en acker bowlant in die Coeten, van Boye Fockes hem streckende ant olde diep" (d). Verkoopster is Syw Doeckedr. huisvrouw van Meynert Douwes. Syw moet dus een familielid van Boye Fockes zijn. (w.s. van moeders kant PK)

Op 01.02.1581 ondertekent Boye Fockes als kerkvoogd van Kooten de Geestelijke Opkomsten van Oostergo (Reg. van Geest. Opk. v. Oostergo, bewerkt door dr. J. Reitsma (Leeuwarden 1888) blz. 213).

Op 01.04.1596 verkoopt Boeye Fockes tweederde deel van een perceel land te Twijzel aan Harmen Harmens en Rinse Heerckedr., echtelieden (e).

In 1576 worden de broer en zusters van Jesel Wymers genoemd: Jowcke Wymers,

Boye Fockes gehuwd met Jesel Wymersdr., Douwe Allerts gehuwd met Eets Wymersdr., Lyebbe Fockes gehuwd met Romck Wymersdr. (f).

 

a: R.A. Achtkarspelen C5 24.09.1573.

b: R.A. Achtkarspelen C1a 13.06.1574.

c: R.A. Achtkarspelen C1a 24.03.1575.

d: R.A. Achtkarspelen C1a 24.03.1575.

e: R.A. Achtkarspelen Ra1 01.04.1596.

f: R.A. Achtkarspelen C1a 270.

Boye is getrouwd te Kooten (Frl) rond 1564 voor de kerk, op ongeveer 26‑jarige leeftijd met Jesel Wymersdr. (ongeveer 24 jaar oud), gedoopt te Kooten (Frl) rond 1540, wonende aldaar, dochter van Wymer Syttyez (landheer).

Uit dit huwelijk:

1          Lieuwe Boyes, gedoopt te Kooten (Frl) rond 1565, volgt onder III, blz. 1.

2          Romck Boyedr., gedoopt te Kooten (Frl) rond 1568, overleden voor september 1612, hoogstens 44 jaar oud.

Op 11.09.1612 wordt Lieuwe Boyes aangesteld als curator over de twee weeskinderen van zijn zuster Romck Boyedr. bij Albert Hendricx.

Romck was gehuwd met Albert Hendricx.

3          Popcke Boyes, ackerman, gedoopt te Kooten (Frl) rond 1572, wonende te Surhuisterveen, overleden aldaar voor juni 1622, hoogstens 50 jaar oud.

Op 17.06.1622 (R.A. Achtkarspelen M3) wordt inventaris opgemaakt van het sterfhuis en de goederen van wijlen Popcke Boeyes, "int gemeen staende tuschen Thomaske Jansdr., zijn weduwe en zijn drie kinderen bij gemelde Thomaske, op welke drie kinderen hij zijn goederen vererft". De scheidingsakte wordt opgemaakt ten verzoeke van Lyuue Boyes wonende in de Kooten, als oom en geauthoriseerde curator. De kinderen zijn: Boeye Popkes int 12e jaar, Jan Popkes 8 jaar en Mayke Popkes 5 jaar. Het sterfhuis staat in het nabijgelegen Surhuisterveen, "bij Popke metter doot ontruimet en althans bij de weduwe bewoont en gebruikt, staende aen diep op een huirde plaets". Bij het sterfhuis bezit Popcke nog een akker land met "een stal uitgesaide roggebou". Op 31.10.1625 ondertekent Lyuue Boeyes met zijn handmerk.    

Popcke is getrouwd rond 1609 voor de kerk, op ongeveer 37‑jarige leeftijd met Thomaske Jansdr. (ongeveer 25 jaar oud), gedoopt rond 1584.

 

III        Lieuwe Boyes, ackerman, gedoopt te Kooten (Frl) rond 1565, wonende te Kootstertille, overleden aldaar in het jaar 1632, ongeveer 67 jaar oud, zoon van Boye Fockes Boyes (II, blz. 1) en Jesel Wymersdr..

Op 11.02.1631 (a) wordt Lyuue Boyes (als bestevader) tot curator geordonneerd over Hinrick, olt tot mey 1631 4 jaeren, kind van wijlen Focke Lyuues bij wipck Montedr.. Dit om scheiding en deling te maken van de vaderlijke goederen van het weeskind. Op dezelfde datum vindt inventarisatie plaats van het sterfhuis en de goederen bij Focke Lyuues, in leven gewoond te Kooten, nagelaten. Bij het onroerend goed vinden we: "Het sterfhuis met de Schuiere, staende in de Kooten, op de landen van Lyuue Boyes, hecken, stecken, dammen en dampalen, ruich en ruichscherne, met 2 jaren gebruick aen de landen".

Op 11.09.1612 (b) wordt Lieuwe Boyes aangesteld als curator over de twee weeskinderen van zijn zuster Romck Boyedr. bij Albert Hendricx. Tien jaar later wordt hij 'als oom' curator over de kinderen van Thomas Jansdr. bij wijlen Popcke Boyes (c).

Op 05.06.1626 is Lieuwe eigenaar van een zesde deel van land, genaamd de Bosk te Kooten. Vijf zesde deel is eigendom van Sybe Tieerdts en Bouck Ritskedr., echtelieden te Eestrum, en wordt verkocht aan Reyner Gercks (d).

Als taxateur treden Lieuwe en zijn buurman Hindrick Ubeles op in 1627 wegens de prijs van het huis en toebehoren van de weeskinderen van Jurck Jurcks en Imck Hansdr.(e).

Het recht van niaar oefent Lieuwe in 1630 uit op een halve sate land te Kooten (f). Dit land wordt gerechtelijk verkocht door Epke Bouwes te Bergum, die dan optreedt als curator over de innocente Lyuke Lyuwedr. (mogelijk een familielid van Lieuwe Boyes) (w.s. dochter van zijn oom? Lyebbe Fockes en Romck Wymersdr.   PK).

Na het overlijden van zijn vrouw, Gees Bartels, wordt in mei 1632 (g) een akte opgemaakt, waarin hun bezit gedetailleerd wordt beschreven; "Inventarisatie van het sterfhuis en de goederen achtergelaten bij Gees Bartelsdr., in leven huisvrouw van Lyuue Boyes, wonende bij Cootstertille en met in communione staande, vererft op haar vijf erfgenamen, wesende kinderen en kindskinderen, namenlijk Bartel Liuus wonende op Heerefeen, Harmen Lyuues in de Cooten, Boy Lyuues te Eestrum, de kinderen van Wymer Lyuues op Surhuisterveen en het kind van Focke Lyuues in de Cooten". Aan vast goed wordt beschreven: "Het sterfhuis staende op het suiden van Cornelisdiep en op het oost van de Herenwech, sijnde voor met een stenen opgaende gevel en de sijdwanden stuckwijs oock met steen en de rest van liem, lang ende langs met dack gedeckt, behalven voor ofte het binnenhuis dat met pannen gedeckt is, daerbij sekere schuiere in het huis betimmert, voorts bomen en plantagie, hecken, stecken, ruich en ruichscherne met de eigendom, daer aen hieminge en het landt daer achter wtleggende, groot ongeveerlijck 2 madt, omtrent half met haver besaijt, alles vrij van lasten, daertoe een fenne, groot ongeveer 6 madt, hebbende de Cootster patroon ten suiden en Hindrick Everts ten noorden, noch een 1/2 madt mieden, het eene binnen de sijlen, mandelich met Hindrick Ubles, met een acker boulandt; een hiemstede ten sijden van Menne Pebies, groot omtrent een half lopenstal, hebbende Menne ten noorden en Riener Sioerts ten suiden. Alle deze landen sijn bij Lyuue selfs gebruickt".

 

a: R.A. Achtkarspelen M6.

b: R.A. Achtkarspelen C5.

c: R.A. Achtkarspelen C6 05.06.1626.

d: R.A. Achtkarspelen R3.

e: R.A. Achtkarspelen M4 14.03.1627.

f: R.A. Achtkarspelen R3 01.02.1630.

g: R.A. Achtkarspelen M6 23.05.1632.

   R.A. = Rechts Archief.

   PK   = Piet Kleine

Lieuwe is getrouwd rond 1592 voor de kerk, op ongeveer 27‑jarige leeftijd met Gees Bartelsdr. (ongeveer 24 jaar oud), gedoopt rond 1568, overleden te Kootstertille rond 1632, ongeveer 64 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1          Boy Lieeuwes Booy ook genaamd Boye Lebes, gedoopt te Kootstertille rond 1593 (ned. ger.), volgt onder IV, blz. 3.

2          Bartel Lieuwes Boy, gedoopt te Kootstertille rond 1595, wonende te Heerenveen.

Bij de inventarisatie van de boedelscheiding 1n 1632 blijkt dat Bartel op het Heerefeen woont.

3          Harmen Lieuwes Boy, gedoopt te Kootstertille rond 1598, wonende te Kooten.

Volgens de boedelscheiding van zijn ouders in 1632 woonde Harm in de Cooten.

Volgens het lidmaten boek aldaar woonden zij in 1667 te Oostermeer, bij de Wal.

Harmen was gehuwd met Auck Saeckes.

4          Wijmer Lieuwes Boy, gedoopt te Kootstertille rond 1600, wonende te Surhuisterveen, overleden voor mei 1632, hoogstens 32 jaar oud.

Bij de boedelscheiding in 1632 van zijn ouders blijkt dat Wymer niet meer leeft, want in het rijtje van namen van ervers staat; de kinderen van Wymer Lyuues op Surhuisterveen.

 

In 1633 vond er een gerechtelijke verkoop plaats van Wymers miedland te Kooten.

Wijmer was gehuwd met Hylck Roelofsdr..

5          Focke Lieuwes Boy, ackerman, gedoopt te Kootstertille rond 1603, wonende te Kooten, overleden aldaar rond 1631, ongeveer 28 jaar oud.

Op 11.02.1631 (a) wordt Lyuue Boyes (als bestevader) tot curator geordonneerd over Hinrick, olt tot mey 1631 4 jaeren, kind van wijlen Focke Lyuues bij wipck Montedr.. Dit om scheiding en deling te maken van de vaderlijke goederen van het weeskind. Op dezelfde datum vindt inventarisatie plaats van het sterfhuis en de goederen bij Focke Lyuues, in leven gewoond te Kooten, nagelaten. Bij het ontoerend goed vinden we: "Het sterfhuis met de Schuiere, staende in de Kooten, op de landen van Lyuue Boyes, hecken, stecken, dammen en dampalen, ruich en ruichscherne, met 2 jaren gebruick aen de landen".

bij Lyuue selfs gebruickt".

 

a: R.A. Achtkarspelen M6.

Focke is getrouwd rond 1626 voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige leeftijd met Wipck Montedr..

 

IV        Boy Lieeuwes Booy ook genaamd Boye Lebes, schipper en verlaatsman, gedoopt te Kootstertille rond 1593 (ned. ger.), wonende te Jistrum (Frl), te Echtener Hoge Venen (Dr) en te Meppel, overleden aldaar tussen 1672 en 1677, 79 jaar tot 84 jaar oud, zoon van Lieuwe Boyes (III, blz. 1) en Gees Bartelsdr..

Boy werd ook wel Boye Lebes of Lewes genoemd, hij en Grietje woonden in 1632 nog in Jistrum (volgens de inventarisatie akte bij de boedelscheiding van zijn ouders 23.05.1632 is dat Eestrum). Jistrum (nederlandse benaming) en Eestrum (Friese benaming) zijn één en dezelfde plaats!).

Bij het opmaken van de inventarisakte van haar ouders in 1638 wonen zij reeds in Echten (Dr), daar werd het van Echtens Hogeveen mee bedoeld.

 

In Hoogeveen is een straat vernoemd naar de verlaat waaraan men zijn naam gaf "Het Booyenverlaat" in de wijk Kattouw.

 

Op 12 maart 1631 werd de "Compagnie van de 5000 Morgen" opgericht. Het doel van deze Compagnie was het afgraven van de Echtener hoge venen, het latere Hoogeveen.

Voor de afvoer van de turf werd de Nieuwe Grift, de latere Hoogeveensche Vaart, gegraven. De Compagnie betaalde de kosten. Omdat Meppel veel lager ligt dan Hoogeveen, was het een heel gedoe om de vaart bevaarbaar te houden. Om het wegvloeiende water vast te houden, werden er verlaten in het kanaal aangebracht. Een verlaat is geen sluis, een verlaat kan men zich het beste voorstellen als een groot houten schot dat over de gehele breedte van het kanaal wordt neergelaten, zodat het wegstromende water wordt tegengehouden.

Als er een turfpraam door moest, dan werd dit schot met handkracht omhoog gedraaid, waarna de praam er onder door kon varen. In tijden dat er weinig water in de vaart stond, hetgeen nogal eens het geval was, zal de verlaatsman met het openen van het verlaat hebben gewacht tot er meerdere pramen voor lagen. Zo zal men, met een aantal pramen tegelijk, van verlaat naar verlaat hebben gevaren. Hierdoor zal het wel even hebben geduurd voor men in Meppel was.

De Heer Van Echten was de hoofddirecteur van de Compagnie en hij had o.a. de verantwoordelijkheid van de schouw over de vaart. Hij had dan ook recht op de helft van de verlaatsgelden. Ook het onderhoud van de vaart was voor rekening van de Compagnie.

Helaas zijn de notulen van de Compagnie over de jaren 1631 ‑ 1635 niet bewaard gebleven. In de notulen van 1637 is o.a. te lezen dat er zo'n schouw werd gehouden. Over het eerste verlaat wordt b.v. gezegd dat de palen van de beschoeiďng die stuk zijn vervangen moeten worden. Ook het anker, dat kapot is, moet worden vervangen.

De verlaatswoning moet van ongeveer 50 dakpannen worden voorzien en achter het verlaat moet de vaart over een afstand van ongeveer 50 roeden worden uitgediept. Ook moet worden gezorgd dat de deur van het verlaat hoog genoeg kan worden opgedraaid.

Hieronder staat dat men ook op het verlaat van Booy Lewes is geweest. Boije Lieuwes was dus als verlaatsman in dienst van de Compagnie! Hij en zijn gezin zullen ook in een door de Compagnie gebouwde verlaatswoning hebben gewoond. In het jaar 1636 was er in Hoogeveen voor het eerst sprake van permanente bewoning. In augustus van dat jaar werd besloten dat er schoorstenen in de huizen in 't veen gemaakt mochten worden. Boije Lieuwes behoorde bij de eerste bewoners van Hoogeveen.

 

"Uit het notulenboek v.d. Compagnie v.d. 5000 morgen i jan. 1638 (41) O.A.H."

punt 7

Op Boije Leewes Slaat weesende het sevende is niet geresolveert.

 

Tot ongeveer 1650 was de Compagnie de enige vervener en de turf werd grotendeels met eigen pramen vervoerd. De bevaarbaarheid van de vaart bleef een probleem. In de notulen van 1647 is bijvoorbeeld te lezen dat de Heer Van Echten de Schout zal opdragen om de verlaatslieden die, hetzij door sloffigheijt (slordigheid) of kwaadwilligheid het water laten weglopen, een boete op te leggen en deze te innen via hun tractement of uit andere middelen waarover zij beschikken!

Dat jaar werd tevens besloten om bij de volgende schouw van de vaart op een daarvoor geschikte plaats in het kanaal, tussen Hoogeveen en het verlaat Boijgens (Booij) een grondbalk te plaatsen, die door de rentmeester zelf verhoogd en verlaagd moet worden naargelang de waterstand, teneinde het te zwaar beladen van turfschepen tegen te gaan.

Een praam die te zwaar beladen was kon aan de grond lopen en zodoende stremmingen veroorzaken. Door het plaatsen van een balk, waar de praam overheen moest kunnen varen, probeerde men dit te voorkomen.

In de jaren 1648 ‑ 1649 zal men geen gebrek aan water hebben gehad. Het waren zeer natte jaren en in de turf werden slechte zaken gedaan.

Er werd besloten om de eigen schepen van de Compagnie te verkopen en vanaf die tijd kwamen er steeds meer schippers die voor eigen rekening gingen varen.

Booij Lewes woonde dus in Hoogeveen, toen nog vaak Echten genoemd, bij het eerste verlaat.

In het jaar 1651 treffen wij Booij Lewes (Boije Lieuwes) in Meppel aan. Wanner hij en tenminste een deel van zijn gezin van Hoogeveen naar Meppel is verhuisd, is niet bekend. Aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 woonden hij en zijn vrouw nog in Echten (Hoogeveen).

Ook is naar de reden van deze verhuizing slechts te gissen. Misschien had het te maken met de privatisering van de turfvervoer en dacht hij als schipper meer geld te kunnen verdienen. Het kan echter ook zijn dat het overlijden van zijn vrouw Griet Jurcks de reden voor zijn verhuizing was.

Hoe dan ook, op 12 oktober 1651 heeft de familie waarschijnlijk een groot bruiloftsfeest gehouden. Daar was in ieder geval alle reden toe, want op die dag waren er drie huwelijken te vieren. Vader Boy Lieuwes hertrouwde en dochter Marien en zoon Fake stapten voor het eerst in het huwelijksbootje.

Booij Lewes, na zijn tweede huwelijk schipper, misschien op de praam van Jan Jacobs (de overleden man van Lutien Alberts), woonde met zijn vrouw volgens opgave van kerkelijke lidmaten op 22.02.1652 te Meppel langs Den Oever. Deze plaats werd ook wel aangeduid als "achter het kerkhof".

Op 16.08.1654 werd Booij Lieuwes burger van Meppel. In Meppel werd een Vestigingswillekeur gehanteerd van 29.04.1644. Een ieder die zich in Meppel vestigde had gedurende jaar en dag geen burgerrechten. Men moest dit burgerrecht kopen. Het geld kwam ten behoeve van de diaconie en omdat veel weduwen als onvermogenden ten laste van de diaconie kwamen, hoefde men maar de helft van het voorgeschreven bedrag te betalen als men met een Meppeler weduwe trouwde!

Booij Lieuwes betaalde zijn "borgerschap" met f.5.12.0 (vijf gulden, twaalf stuivers en nul penningen). Ook het begraven, het luiden van de (doods) klok werd geregeld.

"1655 den 5e augusty is Booij, schyper aegter kerkhoff verackondyert voor hem en syn nakomelynge van de klocke betaelt f.1.4.0"

 

Ik (A.J.Booij) heb niet kunnen vinden wanneer Booij Lieuwes is begraven. Op een zogenaamde Monsterrol uit 1672 staat zijn naam nog vermeld, zodat hij toen kennelijk nog leefde. Op 25.05.1677 leeft hij in ieder geval niet meer. Op die datum leent Lutien Alberts, weduwe van Zaeliger Booij Lewes, van Willem Jans Corporaal de som van honderd Carolus gulden.

Op 30.09.1691 werd Lutien (Luijchien) Alberts, weduwe van Booij Lebes te Meppel begraven.

(A.J.Booy, Zwolle ‑ P.Kleine, Schoonebeek)

 

Boy is getrouwd te Kootstertille rond 1620 voor de kerk, op ongeveer 27‑jarige leeftijd (1) met Gretien Jorcks (ongeveer 20 jaar oud), gedoopt te Kootstertille rond 1600 (ned. ger.), wonende te Jistrum (Frl) en te Echtener Hoge Venen (Dr), overleden aldaar tussen 1648 en 1651, 48 jaar tot 51 jaar oud, dochter van Jurck Jurcks (akkerbouwer) en Imck Hansesdr..

Gretien werd ook wel Grietje Jurcks genoemd.

 

Inventarisatie‑akte uit 1638 (a) overgeleverd: "Inventaris ten sterfhuis van Jurck Jurcks bij Cootstertille". Kinderen: "Griet Jurcx gehuwd met Boye Lieuwes, wonende te Echten, Antie Jurcks gehuwd met Gerrit Lammerts te Beetsterzwaag, Ruurd Jurcks in 24e jaar, Jacob Jurcks in 22e jaar, Willemoed Jurcks in 18e jaar, Gerrit Jurcks in 16e jaar. Allen kinderen van Jurck Jurcks bij Imcke Hanses". De inventaris wordt opgemaakt ten verzoeke van Gerrit Lamberts en Harmen Jans, executeur van Achtkarspelen, als voogden over de vier minderjarige weeskinderen, Antie Jans is nagelaten weduwe van wijlen Jurck en is stiefmoeder van de kinderen. Vastgoed: "Het sterfhuis met een stienen gevel, de wanden ten deele met liemen en houten wanden, met een Lutticken huis, staende op Landschapslanden, doch sonder jaeren; twee mad mieden (b) gelegen bij Blanckenborgh".

Op 30.11.1638 wordt boelgoed gehouden ten verzoeke van Boye Lieuwes te Echten. Harmen Jurcks is dan curator over de vier minderjarige kinderen van Jurck Jurcks. In 1648 (c) verkopen Boye Lieuwes te Echten en zijn vrouw Griet Jurcx, met Willem Jurcs en Gerryt Jurcx mieden in de Bruchwar te Kooten, mandelig met Harmen Lieuwes.

 

a; R.A. Achtkarspelen M8 105 1.11.1638.

b; R.A. Achtkarspelen R3 8.4.1633; Jurck Jurcks en Antie Jansdr., echtelieden      te Kooten, kopen twee mad mieden bij Blanckenburg onder Kooten van Hindrick     Ubles en Martien Hepckedr., echtelieden op het Veen onder Westergeest.

c; R.A. Achtkarspelen R4 291 24.1.1648.

   R.A = Rechterlijk Archief.

Uit dit huwelijk:

1          Popken Booys ook genaamd Fobbeken Boyes, geboren te Jistrum (Frl), gedoopt te Kooten rond 1620.

Popke is zeer waarschijnlijk vernoemd naar de toen recentelijk overleden oom Popcke Boyes de broer van zijn vader.

Popken is getrouwd in het jaar 1643 voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige leeftijd met Jantjen Heynrickes Steenbergen.

Popken bij trouwen j.m. wonende op Echten en Jantjen j.d. van Meppel.

 

2          Fake (Faecke) Booys, geboren te Jistrum (Frl), gedoopt te Kooten rond 1621 (ned. ger.), volgt onder V‑a, blz. 5.

3          Lieuwe Booys, schipper, geboren te Jistrum (Frl), gedoopt te Kooten rond 1622 (ned. ger.).

Lieuwe is getrouwd te Meppel op zondag 4 maart 1663 voor de kerk, op ongeveer 41‑jarige leeftijd (1) met Henrickien Egberts (ongeveer 42 jaar oud), gedoopt te Meppel (?) rond 1621 (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, overleden te Meppel voor augustus 1667, hoogstens 46 jaar oud.

Lieuwe is getrouwd te Meppel op donderdag 25 augustus 1667 voor de kerk, op ongeveer 45‑jarige leeftijd (2) met Grietjen Willems (ongeveer 37 jaar oud), gedoopt te Nijeveen / Kolderveen rond 1630 (ned. ger.), wonende te Kolderveen en te Meppel, begraven aldaar op maandag 29 september 1704 volgens het Klocke Boek is toen verluyt de vrouw van Lieuwe Booy, ongeveer 74 jaar oud.

4          Imcke Booy, geboren te Jistrum (Frl) (?), gedoopt te Kooten (Frl) (?) rond 1624.

5          Wimer Booys, schipper, geboren te Jistrum (Frl), gedoopt te Kooten rond 1628 (ned. ger.).

Wimer werd in aug. 1654 burger van Meppel, betaald door door Claes Everts.

Wimer is getrouwd te Meppel in het jaar 1652 voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd met Jutien Helberts (3 jaar oud), geboren te Weerwille, gedoopt De Wijk op dinsdag 18 mei 1649 (ned. ger.).

Hij was j.g. van Meppel en zij j.d. van Weerwille.

 

6          Marien (Margien) Boyes, geboren te Jistrum (Frl), gedoopt te Kooten rond 1631 (ned. ger.).

Marien is getrouwd te Meppel op donderdag 12 oktober 1651 voor de kerk, op ongeveer 20‑jarige leeftijd met Theodorus Henricks, schipper, wonende te Meppel.

Theodorus was lid van het schippersgilde in Meppel.

Hij was jong gezel van Meppel en zij jonge dogter van Echten.

 

Boy is getrouwd te Meppel op donderdag 12 oktober 1651 voor de kerk, op ongeveer 58‑jarige leeftijd (2) met Lutien Alberts (ongeveer 26 jaar oud), gedoopt te Meppel rond 1625 (ned. ger.), wonende aldaar, begraven aldaar op zondag 30 september 1691 de weduwe van Booij Lebes, ongeveer 66 jaar oud.

Lutien leende op 25 mei 1677 van Willem Jans Corporaal 100 car.gldns, waar haar zoon Albert Jans borg voor stond.

Den 25 may 1677. Luijtjen Alberts wed. van Zael. Boije Leuwes obilgatie gepassert aen Willem Jans Corporael van een summa van hondert Car. gl. te verenten met vijve waer voor borge desselver soon Albert Jans present.

Bijgeschreven is: "op den 16 jan. 1684 (of 1685) is dese rechtelijck gecedeert an Albert Jans den debiteurs soon".

Lutien was weduwe van Jan Jacobs, verlaatsman en schipper, gedoopt rond 1620, wonende te Meppel, overleden aldaar voor zondag 6 september 1648 (bij de doop van dochter Jantien was zijn vrouw reeds weduwe), hoogstens 28 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

7          Jan Booys, gedoopt te Meppel op zondag 10 september 1656 (ned. ger.), begraven aldaar in het jaar 1660, 4 jaar oud.

8          Jan Booys, geboren te Meppel op maandag 12 december 1661, gedoopt aldaar op donderdag 15 december 1661 (ned. ger.), volgt onder V‑b, blz. 7.

9          Boy Lieuwes Booy, gedoopt te Meppel op donderdag 18 oktober 1668.

10        Jantien Booy, gedoopt te Meppel op dinsdag 14 oktober 1670.

 

V‑a       Fake (Faecke) Booys, schipper en vervener, geboren te Jistrum (Frl), gedoopt te Kooten rond 1621 (ned. ger.), wonende te Meppel en te Hoogeveen, overleden aldaar tussen 1695 en 1702, 74 jaar tot 81 jaar oud, zoon van Boy Lieeuwes Booy (IV, blz. 3) en Gretien Jorcks.

Faecke Boyes werd op 16 juli 1654 burger van Meppel, hij ging kort na zijn tweede huwelijk waarschijnlijk te Hoogeveen wonen. Hij woonde daar in elk geval in 1670 want op 25 sept. leende hij Judith Willemina Everwijn, de vrouw van Ritmeester Hendrik van Echten, de zoon van Johan, stichter van Hoogeveen, 100 Carolus gulden, op 6 sept. 1671 een bedrag van 150 Carolus gulden en op 7 dec. 1671 weer een bedrag van 100 Carolus gulden. Als onderpand wordt het Schoolveen genoemd.

Dat schoolveen was twee Morgen grond, bestemd "tot meerdere bevorderinge en voortsettinge van de schoole op 't Hogeveen".

In 1679 werd het Schoolveen verkocht. De helft werd verworven door Geert Harmens Sarges, de andere helft door Fake Booijs en Oebele Oeges, ieder voor ź deel. De opbrengst was f. 1920,00.

Dat Fake Booijs er prijs op stelde dat zijn kinderen onderwijs genoten, blijkt uit het feit dat hij op 23 febr. 1674 f. 25,00 aan kerk‑ en schoolgeld betaalde (zie registers van het "kerk‑ en schoolgeld").

 

Dominee Franzius die tot aan zijn dood in 1681 te Hoogeveen preekte, heeft helaas geen kerkelijke administratie van de bewoners van Hoogeveen nagelaten. Toen in 1682 dominee Petrus Curtenius hem opvolgde, begon deze dadelijk met het samenstellen van een lidmatenlijst.

Op deze lijst van: "Ledematen van de kerke Jesu Christie op 't Hogeveen, die ik in den aanvang van mijnen dienst aldaar gevonden hebbe", staat onder no. 43 Fake Booijs vermeld (totaal 171 leden).

Fake was in het Hoogeveen van die dagen een bekende en kennelijk ook geziene figuur. Dit laatste moge blijken uit het feit dat vele jaren na zijn dood echtparen hun zoon bij de doop de naam Fake Booijs meegaven, waarmee zij hun verwantschap met hem kenbaar maakten.

 

Hij woonde in 1691 als Faocke Booijs als schipper in het Zuidwoldiger Rot van Hoogeveen, hij moest volgens het haardsteden boek 2 caroler gulden belasting betalen (pag.5412). Evenzo in 1692 (met praam) (pag.5425) en in 1693 (pag.5437).

Fake bracht met zijn praam op 5 april en op 24 juni 1693 nog zwarte turf naar Meppel of Zwartsluis.

De weduwe Fake Booijs huurde in 1702 een zitplaats in de noorderhoek van de kerk te Hoogeveen voor f.4.16.0.

Haardstedenregisters Hoogeveen: Het Zuidwoldiger Rot

     1704   De weduwe van Fake Boeijs    (2) nr. 231

     1705   niet bijgehouden

     1706   Faacke Boeijs weduwe         (2) nr. 231

     1707   Fake Boijs weduwe en swager  (4) nr. 231

     1708   De weduwe Faken en de swager (4) nr. 231

     1709   Hille Faken weduwe           (2) nr. 231

 

Waarom in 1709 Hille Faken staat vermeld? (Hille is wel even anders dan Femmeke)

Haar buren waren Berend Frericks "Kleyne", hij was gehuwd met Geesje Faken Booy, en Berend Faken Booy wiens kinderen de fam. naam "ten Caat" aannamen.

 

(A.J.Booy‑Zwolle ‑ P.Kleine‑Schoonebeek)

Fake is getrouwd te Meppel op donderdag 12 oktober 1651 Faecke Boijes j.g. (jong gezel) van Echten, Jutien Egberts j.d. (jonge dochter) van Meppel., op ongeveer 30‑jarige leeftijd (1) met Jutien Egberts (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt te Meppel rond 1628 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar in het jaar 1656, ongeveer 28 jaar oud.

Jutien is waarschijnlijk in‑ of na het kraambed van haar dochters Egberdina en  Grietyen overleden?

Uit dit huwelijk:

1          Egbertien Faken Booys, gedoopt te Meppel op zondag 3 mei 1654 (ned. ger.), op jonge leeftijd.

2          Grietyen Booys, gedoopt te Meppel op donderdag 27 januari 1656 (ned. ger.).

zij werd lidmaat op 24 september 1682.

3          Egberdina Faken Booys, gedoopt te Meppel op donderdag 27 januari 1656 (ned. ger.).

Fake is ondertrouwd te Meppel en getrouwd aldaar in juni 1657 Faecke Boijes, weduwnaar van Jutien Egberts, Femmeken Bartels, weduwe van Geert Jans, van Echten., op ongeveer 36‑jarige leeftijd (2) met Femmeken Bartels (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt te Echten (?) rond 1634, wonende te Echtener Hoge Venen (Dr), te Meppel en te Hoogeveen, overleden aldaar rond 1709, ongeveer 75 jaar oud.

Femmeken is eerder getrouwd rond 1654 voor de kerk, op ongeveer 20‑jarige leeftijd met Geert Jans, wonende te Echtener Hoge Venen (Dr).

Uit dit huwelijk:

4          Grietien Faken Booys, gedoopt te Meppel (?) rond 1658.

5          Jantien Faken Booys, gedoopt te Meppel rond 1659 (ned. ger.), wonende aldaar en te Hoogeveen, begraven aldaar op dinsdag 14 augustus 1753, ongeveer 94 jaar oud.

Jantien werd op 8 april 1683 als lidmaat aangenomen.

Jantien is getrouwd te ws. Meppel rond 1682 voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige leeftijd met Jan Seynen Mol (ongeveer 25 jaar oud), schipper, gedoopt te Zuidwolde (Dr.) rond 1657 (ned. ger.), wonende te Meppel en te Hoogeveen.

Jan werd het eerst vermeld in Hoogeveen in de haardsteden registers van 1691 en woonde in het Zuidwoldiger Rot net als zijn schoonvader.

6          Geesjen Faken Booys, gedoopt te Meppel (?) rond 1661.

7          Ariaantje Faken, gedoopt te Meppel rond 1663 (ned. ger.).

Ariaantje is getrouwd te Hoogeveen in maart 1686 voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige leeftijd met Abraham Herms Schurink (ongeveer 26 jaar oud), gedoopt rond 1660 (ned. ger.).

8          Hendrik Faken Booys, schipper, gedoopt te Meppel rond 1665 (ned. ger.).

Hendrik is getrouwd te Hoogeveen (?) in januari 1690 zij j.d. in de Lankhorst., op ongeveer 25‑jarige leeftijd (1) met Femme Jans (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt rond 1669.

Hendrik is ondertrouwd te Ruinen op zaterdag 18 oktober 1732 Hindrik Faken, wedn. van 't Hogeveen OO Grietien Coops, wed. op 't Kinholt, op ongeveer 67‑jarige leeftijd (2) met Grietien Coops (ongeveer 62 jaar oud), gedoopt te Ruinen (?) rond 1670 (ned. ger.).

9          Jantje Faken Booys, gedoopt te Hoogeveen rond 1670 (ned. ger.).

zij werd lidmaat op 24 april 1698.

Jantje was gehuwd met Hendrik Hermens, wonende te Vries.

10        Marchien Faken Booys, gedoopt te Hoogeveen rond 1673 (ned. ger.), wonende aldaar.

Marchien is getrouwd te Hoogeveen in december 1695 voor de kerk, op ongeveer 22‑jarige leeftijd met Hendrik Freriks Kleyne (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen rond 1673 (ned. ger.), wonende aldaar.

11        Berent Faken Booys ook genaamd Berent Faken ten Kaat en Katen Fake, schipper, gedoopt te Hoogeveen rond 1675 (ned. ger.), wonende aldaar.

De vóórouders van Berent wiens kinderen de familienaan "ten Caat" dragen, waren:

I     Fake (Faecke) Booys, geb. te Jistrum (Frl), gedoopt te Kooten ca. 1621,         overleden te Hoogeveen tussen 1695 ‑ 1702.

Hij is getrouwd te Meppel op 12 oktober 1651 voor de kerk (1) met Jutien Egberts, gedoopt te Meppel ca. 1628, overleden aldaar in het jaar 1656.

Hij is ondertrouwd te Meppel en getrouwd aldaar in juni 1657 voor de kerk (2) met Femmeken Bartels, gedoopt te Echten? ca. 1634, overleden te Hoogeveen ca. 1700.

II    Boy Lieeuwes Booy, gedoopt te Kootstertille ca. 1593, overleden te Meppel       tussen 1672 ‑ 1677.

Hij is getrouwd te Kootstertille ca. 1620 voor de kerk (1) met Gretien Jorcks, gedoopt te Kootstertille ca. 1600, overleden te Echtener Hoge Venen (Dr) tussen 1648 ‑ 1651, dochter van Jurck Jurcks en Imck Hansesdr..

Hij is getrouwd te Meppel op 12 oktober 1651 voor de kerk (2) met Lutien Alberts, gedoopt te Meppel ca. 1625, begraven aldaar op 30 september 1691.

      (Zij was weduwe van Jan Jacobs, gedoopt ca. 1620, overleden te Meppel           voor 6 september 1648)

III   Lieuw Boyes, gedoopt te Kooten (Frl) ca. 1565.

      Hij is getrouwd ca. 1592 voor de kerk met Gees Bartelsdr., gedoopt ca.          1568, overleden te Kootstertille ca. 1632.

IV    Boye Fockes Boyes, gedoopt te Kooten ca. 1538, overleden na 1596.

      Hij is getrouwd te Kooten (Frl) ca. 1564 voor de kerk met Jesel                 Wymersdr., gedoopt te Kooten (Frl) ca. 1540, dochter van Wymer Syttyez.

V     Focke Boyes, gedoopt ca. 1512.

      Hij had bij een onbekende vrouw 3 zonen.

 

Berent werd lidmaat op 17 april 1713, hij woonde in het Zuidwoldiger Rot te Hoogeveen (w.s. aan de zuidkant van de huidige Schutstraat).

Berent is getrouwd te Hoogeveen op vrijdag 13 oktober 1702 Berent Faken j.m. van 't Hogeveen, Geesjen Hendriks j.d. van 't Hogeveen., op ongeveer 27‑jarige leeftijd met Geesien Hendriks ook genaamd Geesje ten Katen en Geesjen Hendriks ten Cate (ongeveer 22 jaar oud), gedoopt te Oud‑Avereest rond 1680 (ned. ger.), wonende te Hoogeveen.

Geesje is waarschijnlijk afkomstig van de familie boerderij "Den Kaat" gelegen in het gehucht Den Kaat even ten noorden van Balkbrug. Haar vader werkte daar ws. als molenaar (mulder), het kwam wel meer voor dat mensen de familienaam aannamen van de boerderij of havezate waar zij werkten en woonden.

 

Haar kinderen nemen allen de familienaam ten Kaat of ten Caat aan.

12        Geesjen Faken Booys, gedoopt te Hoogeveen rond 1678 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar na dinsdag 5 januari 1745 haar begraven niet gevonden! (het boek begint pas in 1752), minstens 67 jaar oud.

Volgens het Schultengerecht leent Geesje Faken op 5 jan. 1745 een bedrag van 120 Carolus guldens tegen 3% rente van haar zoon Berend Berends. Ze geeft hierbij tot onderpand al haar goederen, de beide huizen en landerijen.

Geesjen is getrouwd te Hoogeveen op zondag 19 maart 1702 voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd (1) met Berent Frerix Kleyne (ongeveer 27 jaar oud), keuter, gedoopt te Hoogeveen rond 1675 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar in 1722 of 1723, 47 jaar tot 48 jaar oud.

Berent werd voor het eerst vermeld in het haardstedenregister van Hoogeveen in het jaar 1704, 1706 en 1709 t/m 1722 in het Zuidwoldiger Rot, daarna werd de weduwe Berend Frericks vermeld, zij betaalden 2 caroler guldens.

Geesjen is getrouwd te Hoogeveen in het jaar 1723 voor de kerk, op ongeveer 45‑jarige leeftijd (2) met Joost Hendriks Cok, in het begraafboek van Hoogeveen niet gevonden! (het boek begint pas in 1752).

13        Sjoert Faken, gedoopt te Hoogeveen rond 1680 (ned. ger.).

Sjoert is getrouwd te Hoogeveen op zondag 6 juni 1706 Zjoerd Faken j.m. op 't Hogeveen X Jentjen Hendrix j.d. in Pesserveld, op ongeveer 26‑jarige leeftijd met Jentien Hendriks (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt rond 1685 (ned. ger.).

Fake is daarnaast getrouwd te Hoogeveen rond 1703 voor de kerk, op ongeveer 82‑jarige leeftijd (3) met Hillegien Berents ten Kaat ook genaamd Hille en Hillegien Berents.

 

V‑b      Jan Booys, scheepstimmerman, geboren te Meppel op maandag 12 december 1661, gedoopt aldaar op donderdag 15 december 1661 (ned. ger.), wonende aldaar, te Hoogeveen en te Meppel, begraven aldaar op dinsdag 14 december 1717 Jan Booijs van d'Somerdijk verluit en begraven, is vrij van de klock, ziet 1655 den 5 august. (zie het Klokkeboek van Meppel). Er hoefde dus geen begrafeniskosten te worden betaald, dat had zijn vader Boij Lewes in 1655 al voor hem gedaan., 56 jaar en 2 dagen oud, zoon van Boy Lieeuwes Booy (IV, blz. 3) en Lutien Alberts.

Jan werd tot lidmaat der kerk aangenomen op 8 febr. 1684, hij en Stijntje woonden te Meppel aan de Somersdijk.

Zij verhuisden met attestatie op 23.12.1686 naar Hoogeveen, alwaar zij op 25 dec. werden ingeschreven. Enkele jaren nadien vertrokken zij weer naar Meppel, waar zij op 6 juni 1690 opnieuw worden ingeschreven.

Volgens het haardsteden register van Meppel van 1692 woonden zij in bij de ouders van Stijntje, Geert Hendriks Gloij.

In 1697 woonden Jan en Marrighjen op Potserije (Potser) aan de oever van het Meppelerdiep tegenover Olde Staphorst, in het kleinste van de twee huizen die daar stonden. Deze plaats werd ook aangeduid als "op de Zomerdijk onder Kolderveen". In 1699 waren hun buren Willem Lenaerts en Margrieta van Renoij.

 

In een rechtzaak die op 22 nov. 1699 voor de Etstoel (hoogste rechtscollege in Drenthe) werd gehouden, werd Jan Booijs aangeklaagd door Alert Veneman en zijn vrouw Lamme Pieters wegens het verwonden met een mes, waaraan de vrouw twee lamme vingers had overgehouden. Dit was gebeurd op 22 april 1699, op die datum had Mr. Jan van Loon volgens zijn verklaring 's avonds de hand van Lamme Pieters verbonden.

Jan Booijs voerde tot zijn verdediging aan dat Lamme hem met een puister (blaaspijp om het vuur aan te blazen) op het hoofd had geslagen en dat haar man en de dienstmeid hem ook hadden willen aanvallen, zodat hij wel gedwongen was zich met een mes te verdedigen.

Mr. Henric Bennink verklaarde dat hij op 22 april, 's avonds om ongeveer 9.00 uur voor de eerste maal en op 23 april voor de tweede maal, het hoofd van Jan Booijs had verbonden. Bovendien had de vrouw Jan Booijs uitgescholden voor "lichtmisse" (losbol) die zijn huur niet kon betalen.

Deze zaak kwam eerder aan de orde op de goorspraak (lage rechtspraak) te Meppel op 18 sept. 1699.

 

In een schrijven van 14 mei 1699 gaf Baron van Pallant, de Drost van Drenthe, opdracht aan de landschrijver Kiers om de zaak te onderzoeken van de landlopers en heidens (vagebonden), die bij enige ingezetenen van Meppel onderdak vonden. Deze ingezetenen zouden helers zijn, want zij kochten en verkochten de spullen die door deze vagebonden gestolen werden.

Bij de getuigen die werden opgeroepen waren ook Jan Booijs en zijn vrouw Marechjen Lubberts, die toen 37 jaar oud was.

Jan Booijs vertelde dat hij op Hemelsvaartsdag 1699 al zeer vroeg in actie kwam, omdat rumoer buitenshuis hem waarschuwde dat er iets aan de hand was. Hij stapte uit zijn bed en liep op blote voeten naar buiten. Hij zag toen aan de overkant van het Meppelerdiep twee mannen staan, die hem vroegen hen over te zetten. Hij had dit geweigerd, omdat achter deze twee mannen een derde man kwam aanlopen. Deze man had een roer (geweer) in de hand en riep "holt de dief".

De twee mannen waren daarop te water gegaan, de één zonder kleren en de ander met de kleren aan. De man zonder kleren zwom naar de overkant, maar de man die de kleren had aangehouden dreigde te verdrinken. Jan Booij was daarop in zijn boot gestapt, had de man uit het water gevist en hem aan de Olde Staphorsterzijde bij zijn achtervolger afgeleverd.

Jan is getrouwd te Meppel op donderdag 20 juli 1684 voor de kerk, op 22‑jarige leeftijd (1) met Stijntje Geerts (21 jaar oud), gedoopt te Meppel op dinsdag 27 februari 1663 (ned. ger.), wonende aldaar, te Hoogeveen en te Meppel, begraven aldaar op zondag 20 september 1693, 30 jaar en 205 dagen oud, dochter van Geert Henricks Gloy en Haesien Hermens.

Uit dit huwelijk:

1          Hendrik Jans Booy, gedoopt te Meppel op zondag 8 april 1685 (ned. ger.), volgt onder VI‑a, blz. 8.

2          Hermen Jans Booy, geboren te Meppel op donderdag 25 januari 1691 (ned. ger.), volgt onder VI‑b, blz. 260.

Jan is getrouwd te Staphorst op donderdag 8 juli 1694 voor de kerk, op 32‑jarige leeftijd (2) met Marrighjen Lubberts (33 jaar oud), gedoopt te Staphorst op vrijdag 3 september 1660 (ned. ger.), wonende te Meppel.

Uit dit huwelijk:

3          Lubbert Booys, gedoopt te Meppel op donderdag 23 juni 1695 (ned. ger.), w.s. op jonge leeftijd.

4          Luichjen Booys, gedoopt te Meppel op donderdag 24 januari 1697 (ned. ger.), overleden voor november 1700, hoogstens 3 jaar en 10 maanden oud.

5          Booy Booys, gedoopt te Meppel op donderdag 16 april 1699 (of 20.03.1698?) (ned. ger.), w.s. op jonge leeftijd.

6          Luichjen Booys, gedoopt te Meppel op woensdag 24 november 1700 (ned. ger.), overleden voor 1702, hoogstens 2 jaar oud.

7          Luichjen Jans Booys, geboren te Meppel op woensdag 4 januari 1702, gedoopt aldaar op zondag 8 januari 1702 (ned. ger.), volgt onder VI‑c, blz. 261.

 

VI‑a     Hendrik Jans Booy, schipper en keuter, gedoopt te Meppel op zondag 8 april 1685 (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, begraven aldaar op dinsdag 30 november 1728, 43 jaar en 236 dagen oud, zoon van Jan Booys (V‑b, blz. 7) en Stijntje Geerts.[1]

Hendrik woonde in 1704 in het Zuidwoldiger Rot te Hoogeveen, later ook met Hendrikje 1711/1714 en 1718/1728.

Hij werd met pasen op 9 of 10 april 1719 als lidmaat aangenomen.

 

Zie ook "Balk of lastgeld" register 1709, 1710, 1719, 1720, 1721.

 

Hendrik leende op 20 jan. 1719 van Jan Winters de Olde, 100 caroli gulden.

 

Hendrik is getrouwd te Hoogeveen rond 1709 voor de kerk, op ongeveer 24‑jarige leeftijd met Hendrikje Harmens (ongeveer 21 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen rond 1688 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar rond 1747, ongeveer 59 jaar oud.[2]

Hendrikje woonde na het overlijden van Hendrik in 1729 en later nog steeds in het Zuidwoldiger Rot.

Zij werd met Kerst 1707 als lidmaat aangenomen.

 

Hendrikje leende op 22 dec. 1737 samen met haar zwager Harm Jans Booij, 400 caroli gulden van Jan Luichyns Steenbergen (Geert Steenbergen was borg).

Uit dit huwelijk:

1          Geert Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 23 februari 1710 (ned. ger.), overleden voor augustus 1716, hoogstens 6 jaar en 6 maanden oud.

2          Stijntje Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zaterdag 12 maart 1712 (ned. ger.), volgt onder VII‑a, blz. 9.

3          Harmen Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 6 mei 1714 (ned. ger.), volgt onder VII‑b, blz. 11.

4          Geert Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op donderdag 20 augustus 1716 (ned. ger.), volgt onder VII‑c, blz. 26.

5          Trijntien Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen in het jaar 1719 (ned. ger.), volgt onder VII‑d, blz. 123.

6          Jan Booysz, gedoopt te Hoogeveen op zondag 12 oktober 1721 (ned. ger.), overleden aldaar voor 1723, hoogstens 2 jaar oud.

7          Jan Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 25 juli 1723 (ned. ger.), volgt onder VII‑e, blz. 123.

8          Nn Booy, geboren te Hoogeveen op zondag 13 februari 1724, begraven aldaar op zondag 13 februari 1724 () Hendrik Booys 2 kinderen bet. 1‑0‑0 car. glds, ws. zijn er twee ongedoopte kinderen begraven (geb. kort voor 13 febr. 1724).

9          Hendrik Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 27 maart 1729 (ned. ger.).

van Hendrik tot nu (2003) geen nakomelingen gevonden, ook geen overlijden.

 

VII‑a    Stijntje Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zaterdag 12 maart 1712 (ned. ger.), begraven aldaar op vrijdag 17 november 1769, 57 jaar en 250 dagen oud, dochter van Hendrik Jans Booy (VI‑a, blz. 8) en Hendrikje Harmens.

Stijntje is getrouwd te Yhorst op dinsdag 5 november 1737 voor de kerk, op 25‑jarige leeftijd met Gerrit Alberts van Goor (20 jaar oud), gedoopt te Yhorst op zondag 31 oktober 1717 (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, begraven aldaar op dinsdag 17 december 1776, 59 jaar en 47 dagen oud, zoon van Albert Gerrits van Goor en Marrichjen Jans.

Gerrit en Stijntje komen in october 1740 als Eheluiden van de IJhorst met hun dochter Marrichjen naar Hoogeveen en worden daar in het kerkelijk register ingeschreven en toegelaten tot het Heilig Avondmaal.

Gerrit is later getrouwd te Hoogeveen op dinsdag 7 mei 1771 voor de kerk, op 53‑jarige leeftijd met Hendrikje Arents Sterken (46 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 14 mei 1724 (ned. ger.), wonende aldaar, begraven aldaar op donderdag 17 november 1791, 67 jaar en 187 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1          Marrichjen Gerrits van Goor, gedoopt te Yhorst op maandag 13 juli 1739 (ned. ger.), volgt onder VIII‑a, blz. 9.

2          Hendrikje Gerrits van Goor, gedoopt te Hoogeveen op zondag 25 februari 1742 (ned. ger.), wonende aldaar, begraven aldaar op dinsdag 22 maart 1774 Hendrikje Gerrits, 32 jaar en 25 dagen oud.

Hendrikje is getrouwd te Hoogeveen rond 1770 voor de kerk, op ongeveer 28‑jarige leeftijd met Hendrik Hendriks de Jonge ook genaamd Hendrik Hendriks en Hendrik Hendriks Wever (ongeveer 27 jaar oud), tuinier, gedoopt te Hoogeveen op zondag 12 mei 1743 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar op donderdag 5 april 1821, 77 jaar en 328 dagen oud.

Hendrik woonde o.a. in wijk B streek de Huizen nr. 762.

3          Hendrik Booy van Goor, gedoopt te Hoogeveen op zondag 2 augustus 1744 (ned. ger.), wonende aldaar, begraven aldaar op maandag 18 mei 1795, 50 jaar en 289 dagen oud.

Hendrik is getrouwd te Hoogeveen op zondag 2 mei 1773 voor de kerk, op 28‑jarige leeftijd met Metje Hendriks Bloemberg (22 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op maandag 12 april 1751 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar op dinsdag 10 maart 1812 (folio 5) laatst. wed.van Jan Pot, (dv. Hendrik Bloemberg en Jantien Pieters?), dit laatste klopt niet, dat was Jantien Jansen Sempel, 60 jaar en 333 dagen oud.

4          Aaltien van Goor, gedoopt te Hoogeveen op zondag 16 oktober 1746 (ned. ger.), begraven aldaar op vrijdag 22 augustus 1788, 41 jaar en 311 dagen oud.

Aaltien is getrouwd te Hoogeveen rond 1781 voor de kerk, op ongeveer 35‑jarige leeftijd met Hendrik Lucas ter Stege (ongeveer 25 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 28 maart 1756 (ned. ger.).

5          Albert van Goor, gedoopt te Hoogeveen op zondag 1 december 1748 (ned. ger.).

Albert is getrouwd te Hoogeveen in het jaar 1769 voor de kerk, op 21‑jarige leeftijd met Jantje Faken ten Caat (20 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 28 september 1749 (ned. ger.).

6          Harmen van Goor, gedoopt te Hoogeveen op zondag 25 april 1751 (ned. ger.), overleden voor mei 1753, hoogstens 2 jaar en 1 maand oud.

7          Harm Gerrits van Goor, gedoopt te Hoogeveen op zondag 13 mei 1753 (ned. ger.), wonende aldaar, begraven aldaar op vrijdag 25 mei 1798, 45 jaar en 12 dagen oud.

Harm is getrouwd te Hoogeveen rond 1782 voor de kerk, op ongeveer 29‑jarige leeftijd met Geesien Stoffers Hartman (ongeveer 28 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 13 oktober 1754 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar op dinsdag 11 augustus 1807, begraven aldaar op vrijdag 14 augustus 1807, 52 jaar en 302 dagen oud.

Geesien werd gedoopt als "Geesjen Vierkant".

 

VIII‑a Marrichjen Gerrits van Goor, gedoopt te Yhorst op maandag 13 juli 1739 (ned. ger.), wonende te Hoogeveen, begraven aldaar op donderdag 6 december 1804, 65 jaar en 146 dagen oud, dochter van Gerrit Alberts van Goor en Stijntje Hendriks Booy (VII‑a, blz. 9).

Marrichjen is getrouwd te Hoogeveen rond 1764 voor de kerk, op ongeveer 25‑jarige leeftijd met Harm Jans Pool (ongeveer 29 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 14 augustus 1735 (ned. ger.), wonende aldaar.

Uit dit huwelijk:

1          Stijntje Harms Pool, gedoopt te Hoogeveen op zondag 18 oktober 1767 (ned. ger.), volgt onder IX‑a, blz. 10.

 

IX‑a     Stijntje Harms Pool, huisvrouw en arbeidster, gedoopt te Hoogeveen op zondag 18 oktober 1767 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar op vrijdag 3 november 1837 wijk A streek het Hollandscheveld nr. 215., 70 jaar en 16 dagen oud, dochter van Harm Jans Pool en Marrichjen Gerrits van Goor (VIII‑a, blz. 9).

Stijntje is getrouwd te Hoogeveen rond 1794 voor de kerk, op ongeveer 27‑jarige leeftijd (1) met Jan Jans Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 13 september 1761 (ned. ger.), zie VIII‑m, blz. 238.

Uit dit huwelijk:

1          Pietertien Jans Booy, gedoopt te Hoogeveen op donderdag 1 januari 1795 (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IX‑ag, blz. 238.

Stijntje is getrouwd te Hoogeveen in het jaar 1798 uit dit huwelijk 6 kinderen, op 31‑jarige leeftijd (2) met Egbert Booys Slot ook genaamd Egbert Boois (49 jaar oud), schipper, gedoopt te Hoogeveen op zondag 21 september 1749 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar op dinsdag 15 december 1812 (folio 22) wijk A str. Holl.veld 215, 63 jaar en 85 dagen oud, zoon van Booy Leeuws Kleyne (keuter en schipper) en Grietje Jans Slot.

Egbert en Aaltje woonden w.s in wijk A streek het Hollandscheveld, Egbert woont daar w.s. ook met Stijntje, zij overlijd op nr. 215.

Egbert is eerder getrouwd te Hoogeveen rond 1787 uit dit huwelijk 7 kinderen, op ongeveer 38‑jarige leeftijd met Aaltje Berends Kleyne (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 8 januari 1764 (ned. ger.), wonende aldaar, begraven aldaar op vrijdag 21 juli 1797, 33 jaar en 194 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

2          Marrichje Egberts Slot, gedoopt te Hoogeveen op zondag 4 november 1798 (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder X‑a, blz. 10.

 

X‑a       Marrichje Egberts Slot, arbeidster, gedoopt te Hoogeveen op zondag 4 november 1798 (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden aldaar op zondag 29 december 1878 (akte 335) wijk E Holl.veld 65, 80 jaar en 55 dagen oud, dochter van Egbert Booys Slot (schipper) en Stijntje Harms Pool (IX‑a, blz. 10).

Marrichje is getrouwd te Hoogeveen op zondag 4 februari 1827 akte 3, op 28‑jarige leeftijd met Albert Jans Booy (24 jaar oud), arbeider en schipper, gedoopt te Hoogeveen op zondag 13 juni 1802 (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden aldaar op vrijdag 23 februari 1844 (akte 33) wijk A str. Holl.veld 108, 41 jaar en 255 dagen oud, zoon van Jan Hendriks Booy (IX‑d, blz. 14) en Elisabeth (Liebigje) Alberts Klinkje.[3]

Albert en Marrichje woonden vóór 1830 in wijk A streek het Hollandscheveld nr. 216, in 1830 op nr. 219 en van 1832/37, in 1844 en ook in de periode 1850/60 op nr. 108, de laatste jaren Margje alleen met de kinderen.

Van 1861/80 woonden zij wijk A str. Holl.veld 164nk en wijk E Holl.veld 56, in de overl. akte van Margje staat nr. 65?

Uit dit huwelijk:

1          Christina Booy, geboren te Hoogeveen op zondag 4 februari 1827 (akte 21) wijk A str. Holl.veld 216, des avonds te zes uren, overleden aldaar op zondag 4 februari 1827 (akte 16) wijk A str. Holl.veld 216, te des avonds 8.00 ure.

2          Jan Booy, geboren te Hoogeveen op zondag 4 februari 1827 (akte 21) wijk A str. Holl.veld 216, des avonds te zes uren, overleden aldaar op maandag 5 februari 1827 (akte 15) wijk A str. Holl.veld 216, te des avonds 8.00 ure, 1 dag oud.

3          Christina Booy, arbeidster, geboren te Hoogeveen op maandag 14 januari 1828 (akte 11) wijk A str. Holl.veld 216 (ned. herv.), wonende te Hollandscheveld, De Krim, te Steenwijksmoer en te Coevorderveld (Nieuwlande), overleden te Hoogeveen op vrijdag 11 september 1891 (akte 179) wijk E Holl.veld 385, 63 jaar en 240 dagen oud.

Christina is getrouwd te Hoogeveen op zaterdag 16 maart 1861 akte 12, op 33‑jarige leeftijd met Egbert Alberts van der Weide (32 jaar oud), veenarbeider, geboren te Hoogeveen op donderdag 11 december 1828 (akte 227) wijk C str. Krakeel 853 (ned. herv., later chr. geref.), wonende te Hollandscheveld, De Krim, te Steenwijksmoer en te Coevorderveld (Nieuwlande), overleden te Westerbork op zaterdag 19 augustus 1916 (akte 27) Nieuweroord (ws. t.h.v. schoonzoon Joh. Spang op nr. 121), 87 jaar en 252 dagen oud.

Egbert en Christina woonden in de gem. Hoogeveen in wijk A str. Holl.veld 336nk, zij vertrokken op 15 mei 1865 naar de gem. Gramsbergen, van hieruit op 21 mei 1878 naar de gem. Coevorden in wijk A Steenwijksmoer 613a, later te Coevorderveld 92. (Nieuwlande) Op 22 mei 1882 vertrokken zij naar de gem. Hoogeveen wijk E Holl.veld 367, 385, hij ook nog op nr. 280, hij vertrok met dochter Albertje op 23 mei 1899 naar de gem. Westerbork wijk G Nieuweroord.

4          Jan Booy, geboren te Hoogeveen op zaterdag 20 februari 1830 (akte 38) wijk A str. Holl.veld 219 (ned. herv.), overleden aldaar op zaterdag 14 maart 1835 (akte 47) wijk A str. Holl.veld 107, 5 jaar en 22 dagen oud.

5          Elisabeth Booy, geboren te Hoogeveen op woensdag 12 september 1832 (akte 135) wijk A str. Holl.veld 108, des morgens te zeven uren (ned. herv.), overleden aldaar op dinsdag 27 augustus 1833 (akte 55) wijk A str. Holl.veld 108, 349 dagen oud.

6          Egbert Booy, geboren te Hoogeveen op woensdag 12 september 1832 (akte 135) wijk A str. Holl.veld 108, des morgens te zeven uren (ned. herv.), overleden aldaar op donderdag 19 februari 1835 (akte 32) wijk A str. Holl.veld 108, 2 jaar en 160 dagen oud.

7          Elisabeth Booy, arbeidster, geboren te Hoogeveen op dinsdag 10 februari 1835 (akte 30) wijk A str. Holl.veld 10? (ws. moet er nog een cijfer achter, doch kon dit niet goed lezen)  (ned. herv.), wonende te Noordscheschut, te Hollandscheveld en te Nieuw‑Amsterdam, overleden te Emmen op vrijdag 16 augustus 1912 (akte 270). wijk G Nieuw‑Amsterdam, 77 jaar en 188 dagen oud.

Elisabeth vertrekt op 15 april 1912 naar de gem. Emmen wijk G te Nieuw‑Amsterdam.

Elisabeth is getrouwd te Hoogeveen op zaterdag 10 augustus 1861 akte 55, op 26‑jarige leeftijd (1) met Johannes Koelink (29 jaar oud), schipper, geboren te Hoogeveen op zaterdag 10 december 1831 (akte 189) wijk B str. het Schut 48a (ned. herv.), wonende aldaar, overleden te Meppel op dinsdag 19 juni 1866 (akte Hgv.147) extract Meppel akte 93, 34 jaar en 191 dagen oud.

Johannes en Elisabeth woonden aan boord van hun vaartuig, wonende in de gem. Hoogeveen

Elisabeth is getrouwd te Hoogeveen op zaterdag 21 maart 1868 (akte 19)., op 33‑jarige leeftijd (2) met Jan Doldersum (43 jaar oud), geboren te Hoogeveen op zaterdag 4 december 1824 (akte 207) wijk C str. Achterom 636 (ned. ger. = later ned. herv., daarna geref.), wonende te Noordscheschut, te Oosterveld gem. Zuidwolde (Dr) en te Noordscheschut, overleden te Hoogeveen op dinsdag 4 november 1902 (akte 166) wijk D Krakeel 97, 77 jaar en 335 dagen oud.

Jan en Hendrikje woonden in de gem. Hoogeveen in wijk C streek het Krakeel nr. 493nk, Jan woonde in 1868 in de gem. Zuidwolde wijk ? te Oosterveld, later met Elisabeth in wijk D op het Krakeel nr. 108nk en op nr. 97, zij woonde later in wijk E te Hollandscheveld nr. 525.

Hij woonde met Elizabeth (1880/1935) ook wijk D Krakeel 99, zij vertrokken 12 april 1882 naar Ambt Hardenberg

8          Jantje Alberts Booy, dienstmeid, geboren te Hoogeveen op zaterdag 16 september 1837 (akte 141) wijk A str. Holl.veld 108 (ned. herv.), wonende te Hollandscheveld, te Steenwijksmoer en te Hollandscheveld, overleden te Hoogeveen op maandag 27 februari 1888 (akte 69) wijk E Holl.veld 316, 50 jaar en 164 dagen oud.

Jantje is getrouwd te Hoogeveen op zaterdag 8 juli 1865, op 27‑jarige leeftijd met Gerrit Leisner (35 jaar oud), arbeider, geboren te Hoorn op zondag 20 december 1829 (ned. herv., later geref.), wonende te Hollandscheveld, te Steenwijksmoer, te Hollandscheveld en te Slagharen, overleden te Ambt Hardenberg op maandag 17 december 1900 (akte 172) wijk R Slagharen 75, 70 jaar en 362 dagen oud.

Gerrit en Jantje woonden in de gem. Hoogeveen in wijk E te Hollandscheveld nr. 536nk, op 4 mei 1871 vertrokken zij naar de gem. Coevorden in wijk A te Steenwijksmoer Bk.

Op 25 mei 1876 vertrokken zij weer naar de gem. Hoogeveen wijk E te Holl.veld nr. 491nk, na 1880 woonden zij in wijk E nr. 316.

Gerrit vertrok vlgns het bev.reg. van Hoogeveen op 23 april 1889 naar de gem. Ambt Hardenberg, dit klopt niet, want hij kwam op 22 mrt. 1893 met Margje uit de gem. Gramsbergen pas in A.Hardenberg aan in wijk R Slagharen 108, 75

 

De fam. naam werd in Hardenberg ook als "Leissenaar" geschreven (bev.reg. Ambt Hardenberg 1900/10 boek R folio 71)

 

VII‑b   Harmen Hendriks Booy, keuter en bijker, gedoopt te Hoogeveen op zondag 6 mei 1714 (ned. ger.), wonende aldaar, zoon van Hendrik Jans Booy (VI‑a, blz. 8) en Hendrikje Harmens.

Harm bezat in 1756 grond aan de Zuidkant van de Vaart. (dat was wat nu w.s. het Schut is)

In de periode 1760/1770 wordt hij vermeld in het lijstje van de belangrijkste iemkers van Hoogeveen (zie Hoogeveen oorsprong en ontwikkeling 1625 ‑ 1813) met in 1770 als topjaar 16 zwermen.

 

Dr. Mantingh had "Monsieur" Harm Booy een rekening gestuurd die Harm betaalde met boter. In die tijd werd iemand uit de middenklasse aangesproken met "Monsieur", de notabelen met de "Heer" en de mensen uit de lagere standen werden aangesproken met hun voornaam. (zie van Echtens Morgenland pag. 212/222)

Harmen is getrouwd te Hoogeveen in het jaar 1747 voor de kerk, op 33‑jarige leeftijd met Trijntien Jacobs Koster (27 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 6 oktober 1720 (ned. ger.), begraven aldaar op donderdag 25 juni 1807, 86 jaar en 262 dagen oud, dochter van Jacob Harmens Koster (vervener) en Aaltien Koerts Winkel.

Uit dit huwelijk:

1          Hendrik Harms Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 20 augustus 1747 (ned. ger.), volgt onder VIII‑b, blz. 11.

2          Jacob Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 14 juni 1750 (ned. ger.), begraven voor juli 1753, hoogstens 3 jaar en 1 maand oud.

3          Jacob Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 29 juli 1753 (ned. ger.), begraven aldaar op vrijdag 30 maart 1759, 5 jaar en 244 dagen oud.

4          Aaltjen Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 24 juni 1759 (ned. ger.), begraven aldaar op vrijdag 21 januari 1774, 14 jaar en 211 dagen oud.

 

VIII‑b Hendrik Harms Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 20 augustus 1747 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar op dinsdag 13 januari 1807, begraven aldaar op zaterdag 17 januari 1807, 59 jaar en 146 dagen oud, zoon van Harmen Hendriks Booy (VII‑b, blz. 11) en Trijntien Jacobs Koster.[4]

Hendrik woonde in 1797/1798 in het Slootsche Rot (Wijk 2) nr. 290, bij hem in huis woonde toen ook Harm Jans Pol, knecht, 20 jaar

Hendrik is getrouwd te Hoogeveen rond 1772 voor de kerk, op ongeveer 25‑jarige leeftijd (1) met Trijntien Jans Tijlbaart (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op woensdag 17 september 1749 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden voor 1803, hoogstens 54 jaar oud, dochter van Jan Roelofs Tijlbaart en Heyltien Hendriks Kampman.[5]

in de momberstelling bij hertrouwen van Hendrik wordt zij Trientien Jans Sour en elders Soer genoemd!?

Uit dit huwelijk:

1          Harm Hendriks Booy ook genaamd Harm Hendriks Booi, gedoopt te Hoogeveen op zondag 2 mei 1773 (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IX‑b, blz. 12.

2          Heyltje Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 6 augustus 1775 (ned. ger.), volgt onder IX‑c, blz. 13.

3          Jan Hendriks Booy ook genaamd Jan Jans Booi, gedoopt te Hoogeveen op zondag 14 september 1777 (ned. ger. = later ned. herv., daarna chr. afgesch), volgt onder IX‑d, blz. 14.

4          Trijntje Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 31 oktober 1779, begraven voor januari 1784, hoogstens 4 jaar en 3 maanden oud.

5          Trijntje Hendriks Booy ook genaamd Trijntje Hendriks en Trijntje Booi, gedoopt te Hoogeveen op zondag 18 januari 1784 (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IX‑e, blz. 24.

6          Aaltje Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 15 april 1787 (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IX‑f, blz. 24.

7          Henderkien Hendriks Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 2 mei 1790 (ned. ger. = later ned. herv.), volgt onder IX‑g, blz. 25.

Hendrik is getrouwd te Hoogeveen op zondag 8 mei 1803 voor de kerk, op 55‑jarige leeftijd (2) met Margien Arents Schokker (55 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 8 oktober 1747 (ned. ger.), wonende aldaar, begraven aldaar op donderdag 31 januari 1805 Margje Arents vr. van Hendrik Booi, 57 jaar en 115 dagen oud, dochter van Arent Herms Schokker (bakker en landbouwer) en Jantien Klaas Bogaert.[6]

Margien is eerder getrouwd te Hoogeveen rond 1770 voor de kerk, op ongeveer 23‑jarige leeftijd met Govert Harms Göverts (ongeveer 27 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op zondag 30 juni 1743 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden tussen 1790 en 1803, 47 jaar tot 60 jaar oud.[7]

Volgens het huwelijksboek getrouwd Hendrik Harms Booy wedn. en Marrichje Arents wed. beide van hier. (Hogeveen)

 

IX‑b     Harm Hendriks Booy ook genaamd Harm Hendriks Booi, schipper, bijker en landbouwer, gedoopt te Hoogeveen op zondag 2 mei 1773 (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden aldaar op zaterdag 13 maart 1847 (akte 38) wijk B streek het Schut nr. 449., 73 jaar en 315 dagen oud, zoon van Hendrik Harms Booy (VIII‑b, blz. 11) en Trijntien Jans Tijlbaart.[8]

Harm woonde met Hilligje in 1797/1798 in het Slootsche Rot (Wijk 2) nr. 163, in 1814 met Annigje in wijk B streek de Molendijk 450 en in 1818 in dezelfde wijk streek het Schut ook nr. 450, hier woonden zij ook nog in 1833. In 1847 op nr. 449.

Harm kwam voor op de lijst van weerbare mannen in 1811.

 

 

Notaris  E.J.Witsenborg  1815 ‑ 1823  HOOGEVEEN

 

02.02.1818‑nr. 23  publieke verkoop;

                   Willem van Heek als verkoper aan Albert Otten en Evert Willems Huzing van een Huis en twee Hoven,

aan Hendrik Egberts van een stuk groenland, aan Harm Hendriks Booy twee stukken land, aan Jan van der Wolde twee stukken groen‑en bouwland;

alle wonende 't Hogeveen; zijnde deze goederen staande en gelegen op 't Hogeveen, en verkocht voor de somma van

                          f.2199,40     11 febr. 115 = 29 1/2

Harm is getrouwd te Hoogeveen rond 1798 voor de kerk, op ongeveer 25‑jarige leeftijd (1) met Hilligje Lefferts Hof (ongeveer 25 jaar oud), gedoopt te Hoogeveen op woensdag 8 september 1773 (ned. ger.), wonende aldaar, overleden aldaar op vrijdag 19 juni 1807, begraven aldaar op donderdag 25 juni 1807 Zie begraafboek Hoogeveen SM24 19.6.1807 Hillegien Leferts, begraven 19.6.1807 de vrouw van Harm H. Booy., 33 jaar en 284 dagen oud, dochter van Leffert Jans Hof en Annegjen Hilberts Harms.

Uit dit huwelijk:

1          Hendrik Harms Booy, landbouwer, veehouder en bijker, gedoopt te Hoogeveen op zondag 2 juni 1799 (ned. ger. = later ned. herv.), wonende aldaar, overleden aldaar op maandag 23 augustus 1886 (akte 179) wijk B str. 't Schut 183, 87 jaar en 82 dagen oud.[9]

Hendrik en Lammichjen woonden te Hoogeveen in 1850/1860 wijk B streek het Schut nr. 451, 275, 1861/1880 op nr. 276nk, 161, op dit laatste adres ook met Aaltje en 1880 e.v. nr. 192, 183 hier overleed Hendrik.

Hendrik is getrouwd te Hoogeveen op woensdag 12 december 1838, op 39‑jarige leeftijd (1) met Lammichjen Wolters Linthorst (41 jaar oud), huisvrouw en landbouwersche, gedoopt te Koekange op zondag 12 november 1797 (ned. ger. = later ned. herv.), wonende te Hoogeveen, overleden aldaar op vrijdag 24 november 1876 (akte) wijk B streek het Schut nr. 161., 79 jaar en 12 dagen oud, dochter van Wolter Hilberts Linthorst (landbouwer) en Margjen Roelofs (landbouwersche).

Hendrik is getrouwd te Hoogeveen op donderdag 27 juni 1878 akte 76, op 79‑jarige leeftijd (2) met Aaltje Aalderts Mennink (45 jaar oud), naaister, geboren te Hoogeveen op vrijdag 12 april 1833 (ned. herv.), wonende aldaar, overleden aldaar op vrijdag 28 oktober 1898, 65 jaar en 199 dagen oud, dochter van Aaldert Aalderts Mennink (schipper) en Jantje Arends Giethoorn (dienstmeid en huisvrouw).

Aaltje overleed in wijk B streek het Schut nr. 226.

Aaltje is eerder getrouwd te Hoogeveen op zaterdag 8 oktober 1859, op 26‑jarige leeftijd met Frederik Jan Gombert (30 jaar oud), timmerman, geboren te Dalfsen op donderdag 12 februari 1829 (ned. herv.), wonende te Hoogeveen, overleden aldaar op zaterdag 28 juli 1866 (akte) wijk A streek het Hollandscheveld nr. 514., 37 jaar en 166 dagen oud.

2          Annichje Booy, gedoopt te Hoogeveen op zondag 4 november 1804 (ned. ger.), overleden aldaar op maandag 9 mei 1814 (akte 38) wijk B str. Molendijk 450 (Booi), 9 jaar en 186 dagen oud.[10]

Harm was gehuwd (2) met Annegje Harms Post, landbouwster, gedoopt te